Administrator de patrimoniu – Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria, județul TeleormanAdministrator de patrimoniu

Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria, județul Teleorman

19 noiembrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria, județul Teleorman organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractul vacant, de administrator de patrimoniu.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare de economist/inginer/subinginer;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
 • cunoștințe tehnice pentru operare/utilizare programe calculator (Word, Excel, baze de date);
 • domiciliul în Alexandria sau în localități apropiate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2020, ora 09:00, proba scrisă;
 • 17 decembrie 2020, ora 09:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1, Municipiul Alexandria, șos. Turnu Măgurele nr. 1-3, județul Teleorman, telefon 0247/312.181.

Apply for this Job