Administrator de patrimoniu, debutant – Colegiul Național „Tudor Arghezi" Târgu Cărbunești, județul GorjAdministrator de patrimoniu, debutant

Colegiul Național „Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești, județul Gorj

12 ianuarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Colegiul Național „Tudor Arghezi” cu sediul în Târgu Cărbunești, str. Tudor Arghezi nr. 18, județul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator de patrimoniu, debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • cunoștințe de operare calculator atestate prin adeverință/certificat/ diplomă;
 • studii – studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea postului, conform legislației în vigoare (conform art. 250 Legea nr. 1/2011 funcțiile didactice și didactice auxiliare, litera I) pentru funcția de administrator de patrimoniu – îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația in vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist);
 • vechime – nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 ianuarie 2021, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 04 februarie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 04 februarie 2021, ora 14:00: – proba practică pe calculator;
 • interviul; Amânat pentru data: 08.02.2021. ora 09.00” (Conform M.O. nr. 47/20.01.2021, partea a III-a).
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Național „Tudor Arghezi” cu sediul în Târgu Cărbunești, str. Tudor Arghezi nr. 18, județul Gorj, telefon 0253/378.354, email cntarghezi@yahoo.com.

Apply for this Job