Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului GiurgiuFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

22 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă – Valea Bujorului:
  • asistent medical -3 posturi;
  • îngrijitoare -1 post.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Oiancu:
  •   infirmieră – 2 posturi;
  •   îngrijitoare -1 post;
 •  şofer -1 post.
 • Casa de Tip Familial „Teodora“:
  • asistent medical debutant -1 post;
  •  infirmieră -1 post.
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Onceşti:
  •  muncitor calificat întreţinere -1 post;
  •  muncitor calificat fochist -1 post;
  •  muncitor calificat bucătărie -1 post.
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele:
  •  asistent medical -1 post;
  • psiholog -1 post.
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti:
  • psiholog -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de asistent medical – absolvenţi ai şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist şi vechime/experienţă în specialitatea studiilor de minimum 1 an;
 • pentru postul de asistent medical debutant – absolvenţi ai şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist, fără condiţii de vechime;
 •  pentru posturile de îngrijitoare – studii generale/medii;
 •  pentru posturile de infirmieră – studii medii/generale, curs de infirmieră şi vechime în muncă minimum 1 an;
 •  pentru posturile de muncitor calificat întreţinere – absolvent de studii medii/şcoală profesională cu calificare de instalator, lăcătuş mecanic sau electrician şi vechime în muncă de minimum 1 an;
 •  pentru postul de fochist – studii liceale/şcoală profesională sau, curs de calificare pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, şi vechime în muncă de minimum 1 an;
 •  pentru postul de muncitor calificat bucătărie – studii medii/generale şi certificat de calificare bucătăreasă;
 • pentru postul de psiholog – absolvenţi cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei, vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an;
 • pentru postul de şofer – studii medii/generale, permis de conducere categoriile B, C, E, vechime în profesie de minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2017, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2017, ora 11.00, proba scrisă;
 • 21 decembrie 2017, ora 09.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, telefon 0246/214.011.

Apply for this Job