Asistent medical, infirmieră, brancardier și șofer autosanitară II (4 posturi) – Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,.Dr. Victor Popesc “Asistent medical, infirmieră, brancardier și șofer autosanitară II (4 posturi)

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,.Dr. Victor Popesc “

26 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ,,Dr. Victor Popesc “, cu sediul in Timişoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • un post de asistent medical debutant, funcţie de execuţie, studii postliceale, din Staţionar – Compartiment primire urgenţe;
 • un post de infirmiera debutant, funcţie de execuţie, studii generale, din microstructura Personal auxiliar sanitar – Secţia anestezie şi terapie intensivă;
 • un post de brancardier, funcţie de execuţie, studii generale, Personal auxiliar sanitar – Compartiment Primire Urgenţe;
 • un post de şofer autosanitară II, funcţie de execuţie, studii medii, Personal auxiliar sanitar – Compartiment Primire Urgenţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical debutant:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • diplomă de bacalaureat;
  • certificat de membru eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România vizat la zi;
  • asigurare de răspundere civilă valabilă;
  • adeverinţă pentru participare la concurs conform anexei din Hotărârea nr. 35 din 22.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România însoţite de avizul anual.
 • infirmieră debutant:
  • studii generale;
  • curs de infirmiere organizat de O.A.M.M.R. în România sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii. Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare.
 • brancardier:
  • absolvent de şcoală generală;
  • fără condiţii de vechime în specialitate.
 • şofer autosanitară II:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitate, minimum 3 ani ca şofer (conducător auto) profesionist;
  • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
  • diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministerului sănătăţii (se respectă prevederile Titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, cap. I dispoziţii generale, art. 86 punct. 2 lit. g din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătăţii).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 noiembrie 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 noiembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 23 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu“, Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 7, judeţul Timiş, telefon 0256/201.811, interior 171.

Apply for this Job