Tehnoredactor, șef serviciu și conservator muzeu (3 posturi)


Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
Expiră in 3 zile, 11 ore


Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • tehnoredactor (debutant);
 • șef serviciu tehnic-administrativ;
 • conservator muzeu (debutant)


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • pentru funcția de tehnoredactor (debutant): fără vechime în muncă și domeniul postului, studii universitare absolvite cu diplomă de licență; constituie un avantaj absolvirea cu diplomă de licență a facultăților de limbi străine, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză/germană nivel avansat) constituie un avantaj, abilități de comunicare și de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, cunoștințe de operare PC: pachetul Microsoft Office.
 • pentru funcția de șef serviciu tehnic-administrativ: absolvent cu licență al Universității de Construcții în specializarea construcții civile industriale și agricole (studii de lungă durată); vechime de cel puțin 5 ani în funcția de inginer în domeniul absolvit, dovedită în ultima perioadă a activității; cunoașterea medie a lucrului pe calculator în programele Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint și întocmire devize.
 • pentru funcția de conservator muzeu (debutant): studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul artei sau istoriei artei, cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză/franceză nivel avansat), constituie un avantaj, abilități de lucru cu publicul, abilități de comunicare și de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, cunoștințe de operare PC: pachetul Microsoft Office, fără vechime în muncă și domeniul postului, disponibilitate pentru organizarea de evenimente de tip muzeal.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23.06.2022 – 06.07.2022 (de luni până joi între orele 09.00-15.30, vineri între orele 09.00 și 13.30): perioada de depunere a dosarelor;
 • tehnoredactor (debutant):
 • probă practică în data de 15.07.2022, ora 10.00
 • interviu în data de 22.07.2022, ora 09.00.
 • șef serviciu tehnic-administrativ:
 • probă scrisă în data de 15.07.2022, ora 08.00
 • interviu în data de 22.07.2022, ora 08.00.
 • conservator muzeu (debutant):
 • probă scrisă în data de 15.07.2022, ora 12.00;
 • interviu în data de 22.07.2022, ora 10.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, Bucureşti, str. Gral. Constantin Budişteanu nr. 19, sectorul 1, e-mail: resurseumane@unarte.org, telefon: 021/312.72.84.