TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TARGOVISTE


Teatrul Municipal Tony Bulandra targoviste
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște organizează, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, și art. IV alin (1) și (2) din OG nr. 34/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:
– 1 funcție contractuală de execuție de Secretar PR S debutant în cadrul Compartimentului Secretariat literar-imagine – Direcția artistică și evenimente .

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii
i) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :
Funcție contractuală de execuție de Secretar PR S debutant în cadrul Compartimentului Secretariat literar-imagine – Direcția artistică și evenimente a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– cunoasterea limbilor straine de largă circulatie : engleză (foarte bine) și franceză (bine);
– cunostinte de operare PC – nivel avansat
– experienață în optimizarea de pagini de Social Media ale brandului, cunoștințe postare, creare de audiente, setare bugete, analiză a activității competitorilor, optimizarea de calendare de continut și în elaborarea de strategii de promovare, statistici pe internet, contorizare vizualizări, like-uri etc ;
– abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;
– preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres;
– adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
– conduită etică exemplară .
Durata contractului de muncă – determinat, pe perioada stagiunii 2023 – 2024, până la 30.06.2024
Timp de lucru: 8ore/zi-40 ore/săptămână, repartizat inegal
Concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de Secretar PR S debutant în cadrul Compartimentului Secretariat literar-imagine – Direcția artistică și evenimente a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” constă în susţinerea a trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă si interviu.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituției publice, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copie certificat de naștere și copie certificat de căsătorie ( după caz);
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;
g) adeverința medicala care să ateste starea de sanătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate-original;
h) curriculum vitae, model comun european;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.1
alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
Obs :
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c), d) si e) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Formularul de înscriere, precum şi modelul adeverinţei eliberate în vederea atestării vechimii în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt puse la dispoziţia candidaţilor, pe site-ul: www.tonybulandra.ro, la rubrica “Concursuri” şi la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, Compartimentul Financiar-Resurse Umane .
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI este următorul:
-Depunerea dosarelor de concurs în perioada 18 septembrie 2023 –29 septembrie 2023, ora 16,00 –la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște: Bulevardul Regele Carol I nr.43, Târgoviște, Dâmbovița, compartimentul Financiar-Resurse Umane.
– Selecţia dosarelor de concurs: 02 octombrie 2023, până la ora 16.00
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.
– Proba scrisă : 10 octombrie 2023, ora 10,00, la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra, bd. Regale Carol I nr. 43, Targoviste.
– notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei scrise: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept la Compartimentul Financiar-Resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra ;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.
– Interviul : în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv până la 16 octombrie 2023, ora 10:00. Data și ora Interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.
– notarea interviului şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la ultima probă.
Potrivit art. 98 din H.G. nr. 1366/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, termenele se calculează avându-se în vedere inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au sfârşit. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei sau a probelor de concurs şi se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeaşi oră la care a început. Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe în prima zi de lucru următoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA pentru concurs este următoarea:
I. Bibliografia de concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție de Secretar PR S
debutant în cadrul Compartimentului Secretariat literar-imagine – Direcția artistică și evenimente a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” este :
– ”Marketing în artele spectacolului” de Irina Ionescu, editura Eikon,2020
– ”Poetici ale artei actorului în secolul XX”, de Nicolae Cristache, editura Eikon,2019
– „Europa Creativă –Cultura: Sinteze tematice”, Biroul Europa Creativă România, februarie 2017
– OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 2007 şi modificată prin OUG nr. 48 din 31 august 2016.
– Legea nr. 8/1996 privind drepturi de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare .
Tematica de concurs pentru funcția contractuală de execuție de Secretar PR S debutant în cadrul Compartimentului Secretariat literar-imagine – Direcția artistică și evenimente a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” este următoarea :
I. ”Marketing în artele spectacolului” de Irina Ionescu, editura Eikon,2020:
1.Publicul
II. ”Poetici ale artei actorului în secolul XX”, de Nicolae Cristache, editura Eikon,2019
– Teatrul englez – Peter Brook
– Teatrul polonez – Jerzy Grotowski
– Teatrul American – Michael Chekhov
III.„Europa Creativă –Cultura: Sinteze tematice”, Biroul Europa Creativă România, februarie 2017
-De ce este important să dezvoltăm publicul ?
– De ce trebuie corelate politicile locale și naționale cu cele europene ?
IV. OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare:
– Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte
– Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte
V. Legea nr. 8/1996 privind drepturi de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările
ulterioare:
– Capitolul V -Durata protecției dreptului de autor,
– Capitolul VII- Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor Secţiunea I -Dispoziţii comune
și Secţiunea a III-a – Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală

Relații la telefon 0245.210046 sau email tm_tgv@yahoo.com