TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TARGOVISTE


Teatrul Municipal Tony Bulandra targoviste
Expiră maine


Anunt


Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște organizează, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, și art. IV alin (1) și (2) din OG nr. 34/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:
– 1 funcție contractuală de execuție de Muncitor din activitatea specifică – organizator producție M;G debutant în cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de scenă a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”;
– 1 funcție contractuală de execuție de Muncitor calificat – instalator M;G IV în cadrul compartimentului Formație muncitori – Direcția de scenă al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”;
CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE: conform HG nr. 1336/2022, modificată
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSURI :
I – pentru 1 (o) funcție contractuală de execuție de Muncitor din activitatea specifică – organizator producție M;G debutant în cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de scenă a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”:
– studii generale sau medii
– experiență în organizarea decorurilor la spectacole, operă, evenimente, dovedită cu adeverință
– abilități de comunicare și lucru în echipă, dinamism, perseverență; preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la muncă în condiții de stres;
– adaptabilitate, inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
– conduită etică exemplară;
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal și la repaus săptămânal în alte zile din săptămână, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale fiind zile lucrătoare, conform legislației specifice instituțiilor de cultură
Durata contractului de muncă – nedeterminat.Timp de lucru: 8ore/zi-40 ore/săptămână, repartizat inegal
II – pentru 1 (o) funcție contractuală de execuție de Muncitor calificat – instalator M;G IV în cadrul compartimentului Formație muncitori – Direcția de scenă al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”:
– studii generale sau medii
– diplomă/certificat care să ateste calificarea de instalator
– abilități de comunicare și lucru în echipă, dinamism, perseverență; preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la muncă în condiții de stres;
– adaptabilitate, inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
– conduită etică exemplară;
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal și la repaus săptămânal în alte zile din săptămână, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale fiind zile lucrătoare, conform legislației specifice instituțiilor de cultură
Durata contractului de muncă – nedeterminată.
Timp de lucru: 8ore/zi-40 ore/săptămână, repartizat inegal
Concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție de Muncitor din activitatea specifică – organizator producție M;G debutant și Muncitor calificat – instalator M;G IV constau în susţinerea a trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă si interviu.
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituției publice, conform modelului anexat;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copie certificat de naștere și copie certificat de căsătorie ( după caz);
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ;
f) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;
g) adeverința medicala care să ateste starea de sanătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate-original;
h) curriculum vitae, model comun european;
i) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art.1
alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
Obs :
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c), d) si e) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, dacă este cazul, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Formularul de înscriere, precum şi modelul adeverinţei eliberate în vederea atestării vechimii în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt puse la dispoziţia candidaţilor, pe site-ul: www.tonybulandra.ro, la rubrica “Concursuri” şi la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, Compartimentul Financiar-Resurse Umane .
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR este următorul:
I. Calendarul de desfășurare al concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție de Muncitor din activitatea specifică – organizator producție M;G debutant în cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de scenă :
Depunerea dosarelor de concurs: în perioada 14 septembrie 2023 – 27 septembrie 2023, ora 16,00 –la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște: Bulevardul Regele Carol I nr.43, Târgoviște, Dâmbovița, compartimentul Financiar-Resurse Umane
– Selecţia dosarelor de concurs : 28 septembrie 2023, până la ora 16.00.
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.
– Proba scrisă : 05 octombrie 2023, ora 09.00 la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra, bd. Regale Carol I nr. 43, Targoviste.
– notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei scrise: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept la Compartimentul Financiar-Resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra ;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.
– Interviul – în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv până la 11 octombrie 2023, ora 09:00. Data și ora Interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;
– notarea interviului şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.
II. Calendarul de desfășurare al concursului organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de
execuție de Muncitor calificat – instalator M;G IV în cadrul compartimentului Formație muncitori – Direcția de scenă:
Depunerea dosarelor de concurs: în perioada 14 septembrie 2023 – 27 septembrie 2023, ora 16,00 –la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște: Bulevardul Regele Carol I nr.43, Târgoviște, Dâmbovița, compartimentul Financiar-Resurse Umane
– Selecţia dosarelor de concurs : 28 septembrie 2023, până la ora 16.00.
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.
– Proba scrisă : 05 octombrie 2023, ora 10.00 la sediul Teatrului Municipal Tony Bulandra, bd. Regale Carol I nr. 43, Targoviste.
– notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor probei scrise: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept la Compartimentul Financiar-Resurse umane din cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra ;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor.
– Interviul – în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv până la 11 octombrie 2023, ora 10:00. Data și ora Interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;
– notarea interviului şi comunicarea rezultatelor: o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– depunerea contestaţiilor împotriva rezultatelor interviului: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;
– soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat după soluționarea contestațiilor;
– afişarea rezultatelor finale: în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA pentru concursuri :
I. Bibliografia de concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție de Muncitor din activitatea specifică – organizator producție M;G debutant în cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de scenă este :
– OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 2007 şi modificată prin OUG nr. 48 din 31 august 2016.
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sanatatea în munca, actualizata.
Tematica de concurs pentru funcția de Muncitor din activitatea specifică – organizator producție M;G debutant în cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de scenă este următoarea :
1. OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare:
– Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte
– Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte.
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
– Executarea contractului individual de muncă ;
– Răspunderea disciplinară
3. Legea nr. 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sanatatea în munca, actualizata
– Obligatii generale ale angajatorilor .
II. Bibliografia de concurs pentru ocuparea unei funcții de Muncitor calificat – instalator M;G IV în cadrul compartimentului Formație muncitori – Direcția de scenă este :
– OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi aprobată prin Legea nr. 353 din 3 decembrie 2007 şi modificată prin OUG nr. 48 din 31 august 2016.
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
– Instalații sanitare pentru ansambluri de clădiri – ing. Liviu Dumitrescu, Editura tehnică-1970 – Cap 2 și Cap 4 (materialul se poate ridica și de la sediul instituției)
Tematica de concurs pentru funcția de Muncitor calificat – instalator M;G IV în cadrul compartimentului Formație muncitori – Direcția de scenă este următoarea :
1. OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare:
– Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte
– Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte.
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
– Executarea contractului individual de muncă ;
– Răspunderea disciplinară
3. Instalații sanitare pentru ansambluri de clădiri – ing. Liviu Dumitrescu, Editura tehnică-1970 – Cap 2 și Cap 4:
– Exploatarea instalațiilor de alimentare cu apă – Cap 2 pct. 2.12 (pag 174 – 175)
– Fântâni arteziene cu jocuri de apă – Cap 4 pct. 4.7
Relatii suplimentare la tel: 0245210046 sau email : tm_tgv@yahoo.com