Supraveghetor muzeu și arhitect gr. IA S


Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București
Anuntul a expirat


Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de:

 1. supraveghetor muzeu – Direcția științifică și de patrimoniu/Compartiment supraveghere/Secțla expoziția permanentă în aer liber, repertoriere arhitectură vernaculară;
 2. arhitect gr. IA S – Direcția științifică și de patrimoniu/Secția expoziția permanentă în aer liber, repertoriere arhitectură vernaculară.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Supraveghetor muzeu (1 post – perioadă nedeterminată) – Direcția științifică și de patrimoniu/Compartiment supraveghere/Secția expoziția permanentă în aer liber, repertoriere arhitectură vernaculară:
  • nivelul studiilor studii medii gimnaziale sau studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în muncă: minimum 3 ani
  • alte competențe: cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – nivel mediu – constituie un avantaj
  • alte condiții specifice:
  • cunoașterea specificului activității în munca de supraveghere a patrimoniului, în expoziția permanentă și în cele temporare
  • responsabilitatea gestiunii bunurilor încredințate, conform legislației în vigoare
  • program de lucru inegal, în funcție de cerințe sau solicitări, îh zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu timp liber corespunzător
  • abilități de comunicare cu publicul
  • capacitatea de a lucra independent șl în echipă
  • putere de adaptare și concentrare în condiții speciale.
 • Arhitect, gr. IA S (1 post – perioadă nedeterminată) – Direcția științifică și de patrimoniu/Secția expoziția permanentă în aer liber, repertoriere arhitectură vernaculară
  • Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în domeniul arhitecturii
  • Perfecționări (specializări): constituie avantaj specializări/stagîi de practică/voluntariat în domeniul „conservării și restaurării de arhitectură ”, cu privire particulară asupra patrimoniului construit rural, ca depozitar de valori culturale validate și resurse reutilizabile
  • Vechimea în specialitate: min. 7 ani
  • Cunoștințe de operare/programe pe calculator: suita Adobe (Photoshop, Illustrator, Dimension), AutoCad, 3D StudioMAX, Chief Architect Premier, Architect 3D Ultimate sau echivalente; softuri pentru devize (WinDev, Deviz Profesional, E-Devize)
  • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (scris și vorbit)
  • Abilități, calități și aptitudini necesare: creativitate; gândire spațială; abilități organizational; deprinderi artistice în domeniul desenului, graficii și compoziției; spirit de inițiativă; capacitatea de a comunica cu membrii colectivului din care face parte; capacitatea de cooperare eficientă și activă într-o echipă; capacitatea de identificare a priorităților în activitatea proprie; capacitatea de organizare a activității proprii; capacitatea de a identifica soluții la problemele apărute în implementarea proiectelor tehnice; disponibilitatea de a lucra în program prelungit, atunci când este necesar; capacitatea de decizie și reacție în situații neprevăzute; capacitatea de anaiiză/sinteză, capacitatea de autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite
  • Cunoașterea reglementărilor în construcții, inclusiv a celor referitoare la protejarea monumentelor istorice sau a patrimoniului etnografic imobil rural; cunoașterea metodelor de proiectare și calcul; cunoașterea sistemelor de proiectare asistate de calculator; cunoașterea soluțiilor matematice și analitice aplicabile în domeniu, atenție la detalii, precum și a unor noțiuni minime de conservare a’ acestuia
  • Alte competențe: doctorat într-unul din domeniile: istorie, istoria artei, arte plastice, arhitectură, în special cu aplicație în muzeologie/etnografie, constituie un avantaj
  • Cerințe specifice: călătorii frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 iulie 2022: selecția dosarelor de concurs;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă (va cuprinde subiecte de specialitate din bibliografia prezentată);
 • 25 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu/ /proba practică de testare a cunoștințelor de specialitate.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”,  București, șos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, telefon: 021/317.91.10 sau 021.317.91.03, int. 137 sau 136.