supraveghetor de noapte , post vacant, pe perioadă determinată, 1 normă


SCOALA PROFESIONALA SPECIALA ION PILLAT DOROHOI
Anuntul a expirat


Anunt


ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”ION PILLAT” DOROHOI
Nr. 4657 /12.09.2023

A N U N Ț
organizare concurs pentru ocupare post contractual vacant

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”ION PILLAT” DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 30 A, județul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: contractual de execuție;
2. Denumirea postului: supraveghetor de noapte , post vacant, pe perioadă determinată, 1 normă, în cadrul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi;
3. Scopul principal al postului: supraveghează elevii pe timp de noapte conform programului stabilit de conducerea unităţii ;
4. Număr de posturi: 1 post.
Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de unitatea școlară;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categori de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluare psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
NOTĂ:
(1) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 1336/28.10.2022;
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat”, str. 1 Decembrie, nr. 30 A, municipiul Dorohoi, Județul Botoșani, în termenul stabilit în Calendarul de desfășurare al concursului , între datele de 14.09.2023 – 22.09.2023, de la data afișării/publicării prezentului anunț, respectiv 28.08.2023, în orarul normal de funcționare al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi între orele 1000-1400, persoană de contact: secretar, Știrbu Nicoleta, telefon 0231611971, e-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com.

Condițiile generale de desfășurare a concursului
Pentru ocuparea unui port vacant sau temporar vacant persoana care indeplinește condițiile prevăzute de legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu moodificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni conttra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercit6ării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulteriare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:
– Studii de specialitate: studii medii (liceu cu diploma de bacalaureat)
– Perfecționări (specializări): experienţă în lucrul cu copii/persoane cu dizabilităţi constituie un avantaj
– Vechime minimă în muncă sau în specialitate: –

Condiții eliminatorii:
– Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
– Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulteriare;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

Calendarul de desfășurare al concursului:
Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada
1 Publicarea anunţului 14.09.2023
2 Depunerea dosarelor 14.09.2023 – 22.09.2023,
între orele 1000-1400
3 Verificarea și selecția dosarelor 25.09.2023 între orele 900-1600
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 25.09.2023, ora 1600
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 26.09.2023, între orele 1100 – 1530
6 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 27.09.2023, între orele 1000 – 1600
7 Proba scrisă 28.09.2023, între orele 900 – 1200
8 Afișarea rezultatelor probei scrise 28.09.2023, ora 1600
9 Depunerea contestațiilor după proba
scrisă 29.09.2023,
între orele 1200-1530
10 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 02.10.2023, ora 1600
11 Proba interviului 03.10.2023, între orele 900 – 1200
12 Afișarea rezultatelor la interviu 03.10.2023, ora 1530
13 Depunerea contestațiilor după interviu 04.10.2023, între orele 1100-1530
14 Rezolvarea contestațiilor după interviu și afișarea rezultatelor 06.10.2023, între orele 900 – 1600
15 Afişarea rezultatelor finale 09.10.2023, ora 1600

Participă la proba interviului numai candidaţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte la proba scrisă.
După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele trei etape (selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu) candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termenul prevăzut în calendar. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi, imediat după soluționarea contestațiilor.
Rezultatul final este media aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu, care trebuie să fie minim 50 de puncte.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat – tel. 0231 611971.

Bibliografia/ Tematica pentru ocuparea postul vacant:
– Ordin nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III
– Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare.
– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. II-Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
– Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.
– Codul de etică și deontologie profesională – Capitolul II – Drepturile și obligațiile angajaților Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi (document care se regăsește pe www.spsionpillatdorohoi.ro – secțiunea documente).

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ”ION PILLAT” DOROHOI
DIRECTOR, Prof. APETRIA GABRIELA