Specialist marketing


Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anuntul a expirat


Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (în cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an) a funcției contractuale, de execuție, vacante, de specialist marketing, conform organigramei Direcției Euronews România.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • experiență profesională în domeniu: minimum 5 ani;
 • vechimea în specialitatea studiilor: nu este cazul;
 • studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • cunoștințe limba engleză și franceza – nivel avansat (cunoașterea limbii spaniole reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe de operare calculator;
 • persoană responsabilă, meticuloasă, conștiincioasă;
 • persoană organizată, care înțelege importanța respectării termenelor-limită;
 • excelente abilități de redactare, de comunicare și de lucru în echipă;
 • creativitate și excelentă capacitate de planificare;
 • aptitudini și cunoștințe solide privind managementul situațiilor de criză;
 • o bună cunoaștere a tehnicilor de branding și PR;
 • experiență de lucru cu bugete de producție determinate;
 • capacitate de a gestiona evenimente și priorități neprevăzute, în funcție de situațiile de urgență ale stației
 • abilități excelente de comunicare și contacte solide în media și business;
 • abilități de redactare și stăpânire temeinică a limbii române;

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelordocumentele urmând a fi încărcate în format electronic la adresa euronews.romania@upb.ro, respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Toate documentele se depun în limba română.Documentele solicitate vor fi scanate ca documente distincte, denumite conform tipului, arhivate .rar, .zip, .7zip, iar arhiva denumită după numele candidatului. Această arhivă va fi transmisă pe e-mail, la adresa euronews.romania@upb.ro.
 • 08 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, cod poștal 060042, sala consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB.