ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR


Primăria Bratca, județul Bihor
Expiră in 2023-10-03


Anunt


A) Denumirea postului: șofer microbus școlar;
Numărul posturilor: 1 post vacant;
Nivelul postului: treapta I, studii medii, funcție de execuție;
Compartiment: Post suplimentar microbus școlar;
Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână;
Perioada: nedeterminată.

B) Documente necesare:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Primariei Comunei Bratca, judetul Bihor.
Date de contact: Compartiment resurse umane, tel.0724277297 – Bila Mihaela, email: primariabratca@yahoo.com.
C) Condiții de participare la concurs:
Condiții generale:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice:
(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

• Nivelul studiilor – medii;
• Poseda permis de conducere categoria “D” , ,,D1,,;
• Posedă atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR;
• Aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii;
• Posedă card tahograf;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita;
• Disponibilitate la un program flexibil.

D) BIBLIOGRAFIE

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice – partea a-VI-a, Titlul III.
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată – Drepturile și obligațiile salariatului și ale angajatorului – Titlul II, Capitolul II;
6. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23.

TEMATICĂ

– cunoştinţe de legislaţie rutieră;
– conduita preventivă în circulaţia rutieră;
– cunoştinţe de mecanică şi electrică auto;
– măsuri de prim ajutor în caz de accidente;
– timpii de conducere si odihnă;
– utilizarea aparatului tahograf;

E) Calendarul de desfăşurare a concursului:

1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Bratca, cu sediul în sat Bratca, Str. Principală nr. 126, jud. Bihor, până la data de: 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 07.10.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.10.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 16.00