ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IONIȚĂ SANDU STURDZA,,SĂUCEȘTI
Anuntul a expirat


Anunt


A N U N Ţ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,IONIȚĂ SANDU STURDZA,, cu sediul în Comuna Săucești , strada 1 Decembrie nr.135, judeţ Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ȘOFER pe perioada nedeterminată în conformitate cu prevederile H.G.nr.1336/28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant =1,00 ȘOFER pe perioada nedeterminată, persoana care îndeplinește conform art.15 al regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

1. Nivelul postului*: execuție;
2. Denumirea postului: ȘOFER – 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.
3.Unitatea în care se află postul Școala Gimnazială ,,I.S.Sturdza,,Săucești.
4.Durata timpului de lucru :8 ore/zi,40 ore/săptămână ;
5. Gradul/Treapta profesional/profesională:STUDII GIMNAZIALE
6. Scopul principal al postului: ȘOFER;
7. Numărul de posturi: 1,00

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
• h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1)
lit. h).

CONDIŢIILE SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ŞI A OCUPĂRII FUNCȚIEI CONTRACTUALE SUNT:

– Nivelul studiilor – medii/gimnaziale;
– Poseda permis de conducere categoria “D” , ,,D1,,
– Posedă atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR
– Aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
– Posedă card tahograf
– Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita.
–Posedă cunoștințe de mecanica auto.
– Disponibilitate la un program flexibil si deplasari in tara sau strainatate in functie de nevoile unitatii scolare.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 10 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
• a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2din HG nr.1336/28.oct.2022;
• b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
• c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• e)copia permisului de conducere categoria D, D1 – minim 3 ani vechime
• f)copia atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane
• g)copie xerox după cartelă tahograf electronic valabilă;
• g) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului(modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.1336/28 octombrie 2022);
• h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
• i)Cazierul auto ;
• j) fișa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto ;
• k)Aviz psihologic ;
• l) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• m) curriculum vitae, model comun european.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA
PENTRU CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI VACANT – ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

– Constitutia Romaniei -republicata
– Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
– Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
– HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
– HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier.

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului
1. Asigura transportul elevilor la scoli si retur ,
2. Poseda cunostințe de mecanica auto ,
3. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
4. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
5. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
6. Mentine mașina in stare buna de funcționare ,
7. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea unității , in conformitate cu nevoile unității de învățământ Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI,
respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
Etape desfășurare concurs data ora
Publicare anunț 7.09.2023 10,00
Depunere a dosarelor 21.09.2023 ,22.09.2023-
25.09.2023 Zilnic între orele 9,00-12,00
Afișare Rezultate selecție dosare 26.09.2023 10,00
Contestații la selecția dosarelor 26.09.2023 10,00-12,00
Afișare Rezultate contestații la selecția dosarelor 26.09.2023 15,00
Proba scrisă 27.09.2023 10,00-12,00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 27.09.2023 13,30
Contestații rezultate la proba scrisă 27.09.2023 14,00-15,00
Afișare rezultate contestații proba scrisă 27.09.2023 16,00
Interviu 28.09.2023 10,00-11,00
Afișare rezultate interviu 28.09.2023 11,30
Contestații rezultate interviu 28.09.2023 12,00-13,00
Afișare rezultate contestații interviu 28.09.2023 14,00
AFIȘARE REZULTATELOR FINALE 29.09.2023 15,00

Nota
Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant,
este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, conform articolului 67,alin(1)din HG nr. 1336/2022.

DATE DE CONTACT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IONIȚĂ SANDU STURDZA,, SĂUCEȘTI
E MAIL scoalaisstrudza@gmail.com
Nr. Telefon – 0234215338

DIRECTOR, SECRETAR ,
PROF. VATRĂ ANDREI EC. CAZIMIR VALENTINA