șofer autosanitară 1


SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VRANCEA
Anuntul a expirat


Anunt


– 1(unu) post de ŞOFER AUTOSANITARĂ I – Substatia Reghiu- Compartiment de Asistenta Medicala de Urgenta si Transport Medical Asistat, program de lucru in ture de 12 h, inclusiv activitate de noapte si zile nelucratoare, salarizat conform legislatiei in vigoare

– 1 (unu) post de ŞOFER AUTOSANITARĂ I – Vidra Compartiment de Asistenta Medicala de Urgenta si Transport Medical Asistat, program de lucru in ture de 12 h, inclusiv activitate de noapte si zile nelucratoare, salarizat conform legislatiei in vigoare

– 1 (unu) post de ŞOFER AUTOSANITARĂ I – Sediul Central Compartiment de Asistenta Medicala de Urgenta si Transport Medical Asistat, program de lucru in ture de 12 h, inclusiv activitate de noapte si zile nelucratoare, salarizat conform legislatiei in vigoare

CONCURSUL SE DESFASOARA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HG 1336/2022 SI OMS 1470/2011 LA SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VRANCEA, STR CUZA VODA NR 50-52 FOCSANI SI VA CUPRINDE URMATOARELE ETAPE :
– SELECTIA DOSARELOR DE INSCRIERE
– PROBA ELIMINATORIE -chestionare din legislatia rutiera privind circulatia pe drumurile publice (pentru a promova chestionarul auto trebuie sa obtina minim 22 de puncte din totalul de 26 puncte)
– PROBA SCRISA -rezolvare unui test grila din tematica si bibliografia prezentata (sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minim 50 de puncte)
– INTERVIUL care consta in verificarea unor cunostinte medicale si tehnice si poate fi sustinuta de candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa) si se realizeaza conform planului intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza urmatoarelor criterii de evaluare : abilitati si cunostinte impuse de functie, capacitate de analiza si sinteza, motivatia candidatului,comportamentul in situaatii de criza,abilitati de comunicare,initiativa si creativitate

CONDITII SPECIFICE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS SI A OCUPARII FUNCTIEI CONTRACTUALE SUNT :
– Diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului;
– Permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B si C ;
– 6 ani vechime ca sofer ( conducator auto ) profesionist ;
– diploma/ certificat de ambulantier ;
– Cetătenie română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliu în Romania ;
– Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit ;
– Capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Vârsta minima reglementată de prevederile legale ;
– Capacitate deplină de exercitiu ;
– Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitare ;
– Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de fals ori contra înfaptuiri justiţiei, infracţiuni săvârsite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
– Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat masura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitarii unei profesii ;
– Nu a comis infracţiunile prevazute la art 1. Alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Generice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

– Cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze.Anexa 2 din HG 1336/2022
– Copie xerox după buletin sau carte de identitate;
– Copie permis conducere fata-verso
– Copie dupa diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului şi a cerificatului de absolvire a cursului de ambulanţier;
– Copie livret militar acolo unde este cazul;
– Copie xerox după cartea de muncă, şi/sau o adeverinţa extras REVISAL(model orientativ anexa 3 din HG 1336/2022) eliberata de ITM Vrancea care să ateste vechimea în muncă, în funcţia de sofer profesionist, conform clasificării ocupaţiilor din românia ;
– Cazier judiciar;
– Cazier auto -emis pe minim 5 ani ani;sunt respinse dosarele cu cazier auto care detin sanctiuni pentru abateri grave la legislatia rutiera, cum ar fi ,dar fara a se limita: conducerea unui vehicul sub influienta bauturilor alcoolice sau alte substante interzise de lege, accidente rutiere grave, soldate cu vatamari de persoane, mai mult de 10 sanctiuni pentru depasirea regimului legal de viteza, mai mult de 5 sanctiuni pentru nepurtarea centurii de siguranta;
– Certificat de integritate comportamentală;
– Aviz psihologic
– Aviz medical transport persoane
– Curriculum Vitae, model comun European.
– Actele vor fi prezentate în ordinea enumerată în anunț.

Pentru candidatii care au lucrat /lucreaza in strainatate , in tari membre UE, dovada vechimii in functia de sofer profesionist se va face cu contractual individual de munca insotit de alte documente pentru activitatea desfasurata (adeverinte, extras de cont asigurari sociale si decizia de incetare a activitatii) care sa contina specificatii clare privind vechimea in munca.Toate aceste documente vor fi traduse de un traducator autorizat si legalizate , la dosar depunandu-se impreuna cu documentul emis de angajator.
Cazierul judiciar poate fi inlocuit de o declaratie pe propria raspundere pri, privind antecedentele penale.In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior sustinerii probei scrise.
La recrutare pot participa numai candidatii care indeplinesc conditiile legale , respectiv ale caror dosare sunt complete, corect intocmite si depuse in termenul prevazut in anunt.
Nu vor fi admise dosarele candidatilor care au fost angajati SAJ Vrancea sau orice alta institutie publica sau privata si li s-a incetat contractul individual de munca in perioada de proba sau ca urmare unei abateri disciplinare.

Copiile documentelor vor fi însoţite de actele în original in vederea conformitatii copiilor cu acestea si se pot depune la sediul institutiei din Focsani, str Cuza-Voda nr 50-52, compartiment RUONS.

Concursul se va desfasura, conform calendarului urmator(data/termen-operatiunea)

– 11.09-22.09.2023 ora 12.00 – perioada de inscriere a candidatilor
– 28.09. 2023, ora 10 .00 – selectia dosarelor
– 28.09.2023 , ora 13.00 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
– 29.09.2023, ora 13.00 – depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor
– 02.10.2023 ora 13.00 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor
– 03.10.2023 , ora 10.00 – proba eliminatorie (chestionare din legislatia rutiera)
– 03.10.2023, ora 14.00 – proba scrisa
– 04.10.2023, ora 10.00 – afisarea rezultatelor probei scrise
– 05.10.2023, ora 10.00 – depunerea contestatiilor probei scrise
– 06.10.2023, ora 10.00 – afisarea rezultatelor contestatiilor privind
proba scrisa
– 09.10.2023, ora 10.00 – sustinerea probei interviu
– 09.10.2023, ora 15.00 – afisarea rezultatelor probei interviu
– 10.10.2023, ora 15.00 – depunerea contestatiilor probei interviu
– 11.10.2023, ora 10.00 -afisarea rezultatelor contestatiilor probei interviu
– 14.10.2023, ora 10.00 – afisarea rezultatelor concursului

Tematica pentru concursul de sofer autosanitara I

• Noul Cod rutier 2018 pe intelesul tuturor-Marius Stanculescu, editura Teora
• Manual “Primul ajutor calificat” sub red sef lucr, dr Raed Arafat, as med pr Vass Hajnal, Bucuresti 2009
• Legea nr 95/2006 republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul IV-Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat-forma in vigoare la data concursului
• OUG 195/2002 republicata in M.O, partea I, nr 670/0.08.2006 privind circulatia pe drumurile publice text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in M. o., partea I, pana la 14.08.2013
• Regulament pentru aplicarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
• Ordin MSP nr 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul ntional de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat din Leg 95/2002 privind reforma in domeniul sanatatii
• OMSP /MAI 1092/1500 DIN 07.09.2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca
• Ordinul MSP/MIRA 2011/21386/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.
• Fisa postului
• vacant – anexata

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere, cu mentiunea « admis » sau « respins » si comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se vor afisa la avizierul si pe site-ul institutiei https://ambulantavrancea.ro/:

Informaţii suplimentare se primesc la Compartimentul Runos, persoane de contact : Braniste Mirela, Stan Stefan telefon : 0237/238840