ȘOFER


COmuna crasna
Anuntul a expirat


Anunt


Având în vedere:
Hotărârea nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 31 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 554 alin. (4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Primăria Crasna, cu sediul în Comuna Crasna , Strada Principală, nr. 21, Județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui postcontractual vacant de sofer I, perioada nedeterminata,cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână.in cadrul compartimentului administrativ, intretinere din aparatul de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Gorj.
Concursul pentru ocuparea postului de natura contractuala de sofer I , va avea loc la sediul Primariei comunei Crasna str. Principală, nr. 21, Județul Gorj,
Candidatii trebuie sa indeplineasca :
Conditiile generale cele prevăzute de art. 15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)
– Conditii specifice: cele prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
– nivel studii: medii (gimnaziale)
– vechime în muncă: minim 7 ani;
– permis de conducere categorile B,C, D, E.
– atestat profesional pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR în termen de valabilitate;
– aviz psihologic valabil pentru conducator auto transport persoane categoria D, aviz medical valabil pentru conducator auto transport categoria D;
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Proba scrisă va avea loc în data de 02.10.2023, orele 9:30, în sediul Primariei comunei Crasna;
– Proba interviu va avea loc în sediul Primariei comunei Crasna , în data de 05.10.2023, orele 9:30;
– Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 25.09.2023, orele 15:30;
– Data limită selecție dosare concurs – 27.09.2023, orele 15:30;
– Afisare rezultate selectie dosare – 28.09.2023 orele 15:30;
– Afișare rezultate proba scrisă – 02.10.2023, orele 15:30;
– Data limită pentru depunere contestații proba scrisă– 03.10.2023, orele 15:30;
– Data limită pentru afișare rezultate contestații proba scrisă , – 04.10.2023, orele 15:30;
– Afișare rezultate probă interviu în data de 05.10.2023, orele 15:30;
– Data limită pentru depunere contestații proba interviu – 06.10.2023, orele 15:30;
– Data limită pentru afișare rezultate contestații proba interviu, – 09.10.2023, orele 12.00;
– Afișare rezultate finale concurs în data de 09.10.2023, orele 15:00.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate ;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar ;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Comunei Crasna, conform calendarului de desfasurare a concursului .
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pepagina de internet a Comunei Crasna în termen de maximum o zilucrătoare de la depunerea contestaţiilor imediat după soluţionarea acestora.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea prin concurs a functiei de natură contractuala vacanta de sofer I
1.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea VI-a, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2.Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
5. HG. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile la zi;
6 HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier;
7 OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, actualizată;

TEMATICĂ :
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Partea VI, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii; Titlul XI, Cap II Răspunderea disciplinară:
3. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă- Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor:
4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi; integral
5. HG. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi; integral
6. HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier; integral
7. OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, actualizată;integral
• Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
• Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
• Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia să completeze dosarul profesional, până la data semnării contractului individual de muncă, cu fişa de aptitudine privind concluzia examenului medical la angajare, emisă de medicul specialist de medicina muncii potrivit art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, care să ateste faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului.
Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Crasna sau la telefon 0253/474101.