SEF serviciul administrativ


casa de pensii a municipiului Bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


– șef serviciu, grad II – 1 post (Serviciul Administrativ)

Condiții specifice:
a) șef serviciu, grad II
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
– vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale: 5 ani.
Informații concurs:
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Locul de desfășurare a concursului: sediul Casei de Pensii a Municipiului București din Calea Vitan nr. 6, sector 3, București
Locul de depunere al dosarelor de concurs: sediul Casei de Pensii a Municipiului București din Calea Vitan nr. 6, sector 3, București.
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Data afișării anunțului: 14.09.2023
– Depunere dosare: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, în perioada 14.09.2023 – 27.09.2023 (inclusiv), în următorul interval orar: luni-joi 800 – 1630 și vineri 800-1400
– Selecția dosarelor: in termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, in perioada 28.09.2023 – 29.09.2023
– Afișare rezultate selecție dosare: 02.10.2023
– Depunere contestație selecție dosare: 03.10.2023
– Afișare rezultate soluționare contestații selecție dosare: 04.10.2023
– Data desfășurării probei scrise: 05.10.2023, ora 1000
– Afișare rezultate proba scrisă: in termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise
– Depunere contestații proba scrisă: in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
– Afișare rezultate soluționare contestații proba scrisă: in termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
– Data desfășurării interviului: într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
– Afișare rezultate proba interviu: in termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei interviu.
– Depunere contestații proba interviu: in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu.
– Afișare rezultate soluționare contestații proba interviu: in termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
– Afișare rezultate finale concurs: in termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoțite de documentele originale, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, formularele precum şi actele solicitate candidaţiilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei: www.cpmb.ro.
Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021/326.83.70, 021/326.05.56 int. 200 sau 201 de la secretarul comisiei de concurs (valentin.coman@cnpp.ro).