sef serviciu financiar – contabilitate


Spitalul Municipal de Urgență Moinești
Anuntul a expirat


Anunt


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚA MOINEȘTI

organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2023 si ale H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post contractual unic, de execuție vacant :

– 1 post şef serviciu, studii superioare , Serv. Financiar – Contabilitate;

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru
săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocuparii unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:
• diplomă de licență în domeniul economic;
• 2 ani vechime în specialitate;
• cunoștinte de operare pe calculator.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, strada Zorilor nr.1. şi se va organiza conform următorului calendar:

 22.09.2023, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 25.09.2023, ora 15. 00: afișare selecție dosare înscriere concurs;
 26.09.2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a contestație privind selecția dosarelor;
 27.09.2023, ora 15.00: afișarea rezultatului contestațiilor privind selecția dosarelor;
 28.09.2023, ora 10.00: proba scrisă: la Sala de ședințe a spitalului, str. Zorilor nr. 1
 28.09.2023, ora 15.00: afișarea rezultatelor probei scrise;
 29.09.2023, ora 15.00: termenul limita de depunere contestatie privind proba scrisă:
 02.10.2023, ora 15.00: afișarea rezultatului contestațiilor privind proba scrisă:
 03.10.2023, ora 10.00: interviu; : la Sala de ședințe a spitalului, str. Zorilor nr. 1
 03.10.2023, ora 15.00: afișarea rezultatelor interviului;
 04.10.2023, ora 15.00: termenul limită de depunere contestație privind interviul;
 05.10.2023, ora 15.00: afișarea rezultatului contestațiilor privind interviul;
 06.10.2023, ora 12.00: afișarea rezultatului final.

Conform art. 35 al HG. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului atașat ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) taxa concurs 100 ron.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
DOSARUL DE CONCURS se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Spitalului Municipal de Urgență Moinești din str. Zorilor, nr. 1, Mun. Moinești, la Serviciul RUNOS (Program preluare dosare : luni – vineri : 10:00 – 13:00).
Relaţii suplimentare se obțin la Serviciul R.U.N.O.S. al unităţii, e-mail spitalmoinesti_resurseumane@yahoo.com tel. 0234-362520 int. 151.