Șef secție, muzeograf și administrator


Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”, Baia Mare, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”, Baia Mare, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • șef secție gradul II (S), la Secția de mineralogie
 • muzeograf gradul II (S), la Secția de mineralogie
 • administrator gradul I (M), la Compartimentul financiar – resurse umane – administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • șef secție gradul II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: geologie, inginerie geologică;
  • condiții de vechime: minimum 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani în domeniul muzeografie;
  • certificat de absolvire a programului de specializare pentru ocupația muzeograf;
  • experiență dovedită în implementarea de proiecte și atragerea de fonduri extrabugetare;
  • alte condiții specifice: abilități de operare PC – nivel avansat, cunoașterea unei limbi de circulație internațională, capacitate de comunicare și lucru în echipă, disponibil tate de a lucra după un program flexibil;
  • constituie avantaje: absolvirea de studii masterale sau cursuri de specializare și calitatea de doctor sau doctorand;
 • muzeograf gradul II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializările: geologie, inginerie geologică, inginerie minieră;
  • condiții de vechime: minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite;
  • alte condiții specifice: abilități de operare PC, cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel avansat, capacitate de comunicare și lucru în echipă și disponibilitate de a lucra după un program flexibil;
  • constituie avantaje: absolvirea de studii masterale sau cursuri de specializare, calitatea de doctor sau doctorand, activitatea desfășurată într-o instituție de cultură, cunoașterea limbii maghiare și experiența în scrierea și implementarea de proiecte;
 • administrator gradul I:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • condiții de vechime: minimum 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani în domeniul administrativ;
  • permis de conducere autovehicule, categoria B;
  • alte condiții specifice: abilități de operare PC, capacitate de comunicare și lucru în echipă, disponibilitate de a lucra după un program flexibil.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 15 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”, Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 8, județul Maramureș, telefon 0262/227.517.

document atașat