Șef birou


Primăria Sectorului 2, București
Anuntul a expirat


Primăria Sectorului 2, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de conducere, vacante, de șef  birou (conform fișei de post BCMMPI 1), la Biroul comunicare cu mass-media și promovarea instituției, din cadrul Direcției comunicare.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științele comunicării (comunicare și relații publice, publicitate, media digitală, jurnalism), științe economice (marketing), științe umaniste și arte (filologie);
 • studii de masterat în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; cunoștințe de limba engleză – nivel avansat, testate în cadrul probei suplimentare eliminatorii;
 • cunoștințe Operare/programare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint – nivel mediu; disponibilitate pentru deplasări ocazionale, apt pentru delegarea unor atribuții suplimentare, competență profesională, abilitate în coordonarea și conducerea activității biroului, competențe la nivel profesional în comunicare (cunoașterea de tactici și modalități de comunicare în masă, tactici de comunicare în situații de criză, instrumente și modalități de comunicare, elaborarea de chestionare pentru sondaje etc.);
 • abilități de negociere, diplomație, orientare către nou, flexibilitate și creativitate, echilibru emoțional, constanță în atitudini, atitudine pozitivă, abilități de motivare și mobilizare a echipei, capacitate de delegare, confidențialitate, independență și obiectivitate, integritate, corectitudine și loialitate față de instituție.
 • Alte cerințe:
  • deținerea unui portofoliu de prezentare a experienței în domeniu, necesar la proba de interviu;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2022: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: testarea abilităților și competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză (probă eliminatorie);
 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Sectorului 2, București, Str. Chiristigiiior nr. 11-13, sectorul 2, telefon/fax: 021/252.83.78 sau 021/209.60.00, interior 323, 021/209.60.21, email: infopublice@ps2.ro