Secretar


Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, județul Iași
Anuntul a expirat


Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice (Departamentul de studii muzicale teoretice și studii de master de la întreaga facultate).


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • nivelul studiilor studii superioare absolvite cu diplomă de licență; constituie avantaj: să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, scris și vorbit;
 • vechime în muncă: nu se solicită;
 • să aibă cunoștințe temeinice de utilizare a calculatorului: utilizare sisteme de operare Microsoft Windows, aplicații de tip Office (Microsoft Office, Adobe Acrobat ), aplicații Internet (browsere, clienți de e-mall, aplicații tip cloud, baze de date online etc.) și altele;
 • abilități de comunicare și organizare, capacitate de învățare, rapiditate, eficiență;
 • disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
 • să fie declarați „apt medical”.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 18 august 2022, luni-joi, orele 10.00 – 12.00, și vineri, orele 10.00 – 11.00: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 26 august 2022, ora 08.30: proba scrisă și practică – la sediul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din Iași, str. Costache Negruzzi nr. 9;
 • 01 septembrie 2022, ora 09.00: proba interviu – la sediul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, Iași, din str. Cuza-Vodă nr. 29.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, str. Cuza-Vodă nr. 29, telefon 0232/261.842.