secretar și șef formație pază


Casa de Cultura a Studenților din Iaşi
Anuntul a expirat


Anunt


Casa de Cultura a Studentilor din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• 1 post de SECRETAR – în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții, Patrimoniu, Administrativ, Secretariat și Relații Publice– personal contractual – funcție de execuție;
• 1 post de ȘEF FORMAȚIE PAZĂ în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții, Patrimoniu, Administrativ, Secretariat și Relații Publice– personal contractual – funcție de execuție;
Se pot înscrie candidaţii , care îndeplinesc condițiile generale și specifice.
Înscrierile pentru concurs se fac începând cu data de 01 septembrie 2023, la sediul instituției. Relaţii suplimentare la telefon 0232/410.615 sau la sediul instituţiei din Str. Vasile Conta nr 30, Iaşi.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente conform art.35 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr. 1336/28 octombrie 2022:
• Formular de înscriere la concurs ( Anexa 2 din HG nr. 1336/28 octombrie 2022) ,
• Copia actului de identitate sau oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate,
• Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz,
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice,
• Copia carnetului de muncă pentru a demonstra vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate până la 31 decembrie 2010, precum şi adeverintele necesare după 1 ianuarie 2011,
• Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar,
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
• Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane,
• Curriculum vitae, model comun european,
• Alte documente relevante pentru candidat: adeverinţe de perfecţionări, alte specializări, etc.
• Se vor prezenta actele atât în copii, cât şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt cele stabilite de art.15 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr. 1336/28 octombrie 2022, şi anume:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor sunt cele stabilite de art.16 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr. 1336/28 octombrie 2022, şi anume:
Pentru postul de SECRETAR (M):
• Nivel studii – studii medii;
• Vechime în muncă minim 1 an;
• Competențe de operare PC-MS Office( Word, Excel, etc. ).
• Abilități de comunicare cu mass-media
• de preferat experiență de minim 1 an in organizare de acțiuni culturale sau voluntariat.
Pentru postul de ȘEF FORMAȚIE PAZĂ :
• Studii : generale/medii;
• Vechime în muncă minim 1 an;
• Certificat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
• Atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de securitate (pază) constiuie un avantaj;

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în trei etape succesive, la sediul unităţii din Iaşi, str Vasile Conta nr 30, după cum urmează:
Înscrierea candidaților: 01 septembrie – 21 septembrie 2023;
Selecţia dosarelor de înscriere – 22 septembrie 2023;
Proba scrisă 27 septembrie 2023, orele 9,00;
Interviul – 02 octombrie 2023, orele 9,00;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă( se pot depune contestaţii în maxim 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului pentru fiecare probă –art 47).
Rezultatul final se afișează în data de 04 octombrie 2023.
Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunţului de concurs;
Aceste informații se pot accesa și pe adresa: https://ccsiasi.ro și la avizierul institutiei.