Secretar și asistent medical


Comuna Galda de Jos, judeţul Alba
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria comunei Galda de Jos organizează la sediul său din localitatea Galda de Jos, nr. 90, Judeţul Alba , concurs de recrutare, în data de 04.10.2023 – proba scrisă – pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante în cadrul unității de învățământ antepreșcolar Creșa Galda de Jos :
I. 1 post de SECRETAR, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână);
IV 1 post de ASISTENT MEDICAL, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână);
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi susținerea unui interviu, după următorul calendar:
• lucrarea scrisă va avea loc în data de 04.10.2023, ora 10,00 la sediul Primăriei Galda de Jos
• interviul se va susţine în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele:
Condiţii generale pentru toate posturile scoase la concurs :
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
I. Pentru postul de SECRETAR, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână);
– studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul
economic, juridic sau asistență socială;
– cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, baze de date);
– abilități de comunicare, rezistență la stres, capacitate de analiză și sinteză;
– vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.
II. Pentru postul ASISTENT MEDICAL, program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână);
– studii postliceale sau superioare în domeniul medical, specialitatea asistent
medical, absolvite cu diplomă, diplomă de licență sau echivalent;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
– aviz de liberă practică;
– vechime de 10 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.
Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
-selecția dosarelor de înscriere;
-proba scrisă;
-interviul.
Proba de interviu a concursului se organizează în maxim 2 zile lucrătoare de la data probei scrise .
Dosarele de înscriere se pot depune începând cu data de 8 septembrie 2023 până în data de 21 septembrie 2023, ora 14,00 la secretariatul comisiei de concurs și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele acte (copiile actelor solicitate fiind prezentate împreună cu originalul acestora pentru a confirma veridicitatea):
1.Formular de înscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
4.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (copia permisului de conducere, etc. );
5.Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6.Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
7.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8.certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
9.Curriculum vitae, model comun european.
În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la pct. 2, 3, 4 și 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei.
Bibliografia și tematica stabilita pentru posturile scoase la concurs este următoarea :
I. Pentru postul de SECRETAR, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână):
1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica: Învățământul preuniversitar, resursa umană, personal, unități conexe
2.Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica 1 : Managementul unităților de învățâmânt, Personalul, Responsabilități, Evaluare
3. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;Tematica: Conduita profesională
4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica – TITLUL II Contractul individual de muncă
5. Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; Tematica : CAPITOLUL II Obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
6. HG. nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară , cu modificările și completările ulterioare;
Tematica 1: Resursa umană angajată în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară
7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica: Dispoziții generale, servicii de prevenire și protecție, supravegherea sănătății, obligații
II. Pentru postul de ASISTENT MEDICAL, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână):
1.Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; Tematica – Dispoziții generale, autorizarea exercitării profesiei, răspunderea disciplinară
2.Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, cu completările ulterioare;
Tematica : Principii, responsabilitatea personală, raporturi profesionale, alte dispoziții
3. O.M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu completările ulterioare;
Tematica: Dispoziții generale, Norme specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii
4. Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; Tematica: Dispoziții generale, supravegherii stării de sănătate a preşcolarilor
5. HG. nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară , cu modificările și completările ulterioare;
Tematica 1: Resursa umană angajată în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară
6. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;Tematica: Conduita profesională
7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;Tematica: Dispoziții generale, servicii de prevenire și protecție, supravegherea sănătății, obligații
Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în data de 22.09.2023, astfel încât la data de 25.09.2023 se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2023, ora 10 .
Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul instituţiei, până la ora 13 a zilei de 04.10.2023, cu precizarea punctajului obținut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
c) proba de interviu va avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la proba ,,scrisă” .
La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al probei scrise;
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Primăriei comunei Galda de Jos, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu”, afişează rezultatele finale în maximum o zi (24 de ore) de la data expirării termenului de contestație. În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 56 alin. 3 din Regulamentul cadru menționat mai sus, pentru ultima probă.
Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității organizatoare, situat în comuna Galda de Jos Strada Principală, nr. 90, Județul Alba, la telefon 0258.846032 sau e-mail: clgalda@yahoo.com.
Prezentul anunț este postat la sediul primăriei comunei Galda de Jos și pe site-ul www.galda.ro.