Secretar șef


Liceul „Carol I”, Bicaz, județul Neamț
Expiră in 5 zile, 23 ore


Liceul „Carol I”, Bicaz, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere, vacante, de secretar șef.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Studii de specialitate: studii superioare
 • Perfecționări(specializări): economic, management, juridic, administrație publică, litere
 • Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de utilizare şi operare PC (Excel, Word), cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activităţii de învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
 • Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: limba engleză.
 • Abilități, calități și aptitudini necesare:
  • noțiuni de comunicare în relații publice
  • disponibilitate la timp de lucru prelungit
  • comportament şi conduită adecvată unei instituții de învăţământ atât faţă de copii, părinți cât şi faţă de colegi
  • asumarea responsabilității
  • rezistență la sarcini repetitive, echilibru emoțional
  • adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare
 • Cerințe specifice( conform art. 542. Alin(1) și (2) din O.U.G. 57/2019)
 • Vechime în specialitatea studiilor- minim 5 ani.
 • Vechime în învăţământ – serviciul secretariat – minim 5 ani.
 • Cunoștințe privind întocmirea şi administrarea corespondenței oficiale
 • Cunoștințe privind încadrarea personalului
 • Competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale)
  • respectarea planurilor manageriale ale şcolii
  • capacitatea de organizare a muncii
  • organizare şi coordonare
  • analiză şi sinteză
  • planificare şi acțiune strategică
  • control şi depistare a deficiențelor
  • rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
  • excelentă comunicare orală şi scrisă
  • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
  • implicarea în proiectarea activităţii școlii, la nivelul compartimentului
  • realizarea planificării calendaristice a compartimentului
  • cunoașterea şi aplicarea legislației în vigoare
  • folosirea tehnologiei informatice în proiectare
  • organizarea documentelor oficiale
  • întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
  • asigurarea evidenței, ordonării şi arhivării documentelor unității
  • gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.
  • respectarea şi asigurarea fluxului informațional al compartimentului
  • asigurarea transparenței deciziilor din compartiment
  • asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți şi indirecți
  • participarea la activități de formare profesională şi dezvoltare în carieră
  • participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț
  • planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale şi promovarea imaginii școlii
  • asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului
  • îndeplinirea altor atribuții dispuse de director, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate
  • respectarea ROFUIP , ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învăţământ


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 decembrie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2022, ora 12.00: proba practică;
 • 20 decembrie 2022, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Liceul „Carol I”, Bicaz, Str. Republicii nr. 21, județul Neamț, telefon: 0233/253.541.

Documente atașate