SECRETAR SEF


SCOALA GIMNAZIALA NR.28
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Nr.28, din localitatea Bucureşti, Sectorul 2, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:
1. Nivelul postului: conducere
2. Denumirea postului: secretar șef unitate de învățământ (studii superioare cu licență), post vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă
3. Scopul principal al postului: îndeplinirea sarcinilor, atribuțiilor de serviciu din fișa postului
4. Numărul de posturi: 1
5. Categoria de personal: didactic auxiliar
I. Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris, citit și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1
i) alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
II. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului contractual:
• nivelul studiilor: studii superioare
• cunoștințe de utilizare și operare PC (Word, Excel, Internet Explorer, poștă electronică, baze de date);
• abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
• disponibilitate pentru program prelungit în situații speciale;
• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
• Vechime:1 an
Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0212105910, email- scoalanr28@yahoo.com, personal la secretariatul unității de învățământ.
Publicare anunț 18.09.2023
Depunere dosar 19.09 – 25.09.2023 ora 9.00-12.00
Verificarea și selecția dosarelor 25.09.2023 ora 12.30-14.30
Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 25.09.2023 ora 14.30
Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 26.09.2023 ora 9.00-11.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 26.09.2023 ora 13.00
Proba scrisă 27.09.2023 ora 09.00-11.00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 27.09.2023 ora 13.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 28.09.2023 ora 09.00-11.00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 28.09.2023 ora 13.00
Proba practică/Interviu 29.09.2023 ora 9.00
Afișarea rezultatelor după proba practică/interviu 29.09.2023 ora 12.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice/ interviului 29.09.2023 ora 12.30-15.00
Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 29.09.2023 ora 16.00
Afișarea rezultatelor finale 29.09.2023 ora 16.00