SECRETAR SEF


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ROSETTI”, BUCUREȘTI
Expiră in 2023-10-02


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ROSETTI” scoate la concurs post vacant :
• 1 normă- SECRETAR CU INDEMNIZATIE DE CONDUCERE-PE PERIOADA NEDETERMINATA

• Data publicării anunțului este 15.09.2023
Graficul de desfășurarea a concursului și dispozițiile finale
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școala Gimnaziale Maria Rosetti până la data de 02.10.2023 ORA 16
• Informații suplimentare se pot obtine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0212305276 , persoană de contact- AICHIMOAIE ADRIAN ILIE
• Concursul va avea loc la sediul Scolii gimnaziale ” Maria Rosetti”, Str. G. Garibaldi, nr. 3 sector 2, București,
II.BIBLIOGRAFIE POST SECRETAR SEF :
• Legea Educației Naționale, Legea nr.1/2011 actualizată 2023;
• Legea nr.53 din 24.01.2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare- republicată;
• HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
• Ordonanța nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
• Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
• HG nr.1336/28,10,2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
• HG 250/1992,republicată-privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;
• Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat
• Legea 263/2010,actualizată -privind sistemul public de pensii
• ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
• Hotărârea nr.905/2017 privind Registrul de evidență a salariaților
• Legea 16/1996 legea Arhivelor naționale actualizată cu modificările și completările ulterioare
• METODOLOGIA-CADRU DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE elaborată de Ministerul Educației pentru învățământul preuniversitar în anul școlar 2023/2024

TEMATICA DE CONCURS PENTRU POSTUL 1 NORMA DE SECRETAR ȘEF
• Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
• Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
• Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
• Acte de studii-tipuri,condiții de eliberare,modul de completare;
• Duplicate acte studii;
• Documente școlare;
• Arhivarea si circuitul documenteleor
• Întocmirea și gestionarea bazelor de date din platforma informatică EDUSAL,SIIR,REVISAL, catalog electronic,erc.
• Cunoștiințe operare pe calculator MS Office (Exce,Word)
DOSARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU POSTUL SCOAS LA CONCURS VA CUPRINDE:

– (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. e) este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevazut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat si de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) In functie de decizia conducatorului autoritatii sau institutiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, dupa caz, la compartimentul care asigura organizarea si desfasurarea concursului sau pot fi transmise de candidati prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid, posta electronica sau platformele informatice ale autoritatilor sau institutiilor publice inauntrul termenului prevazut la art.34
(8) In situatia in care candidatii transmit dosarele de concurs prin Posta Romana, serviciul de curierat rapid, posta electronica sau platformele informatice ale institutiilor sau autoritatilor publice, candidatii primesc codul unic de identificare la o adresa de e-mail comunicata de catre acestia si au obligatia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevazute la alin. (1) lit. b)-e) in original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii probei scrise/practice, dupa caz, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin posta electronica sau prin platformele informatice ale autoritatilor sau institutiilor publice se realizeaza in format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar in forma lizibila.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) si (9), dupa caz, conduce la respingerea candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate inainta comisiei de concurs, in termenul prevazut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de concurs.