Secretar Şef


Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad, județul Vaslui
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială ”Episcop Iacov Antonovici” cu sediul în str. N. Tonitza Bârlad, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, funcție de conducere pe perioadă nedeterminată de Secretar Şef (studii superioare) , în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022:

DENUMIREA POSTULUI: SECRETAR ȘEF INSTITUȚIE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT S,
COMPARTIMENT: Secretariat
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 1 normă (8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână)
PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență
• vechime minimă în muncă– 5 ani

Concursul constă în:
• Selecția dosarelor
• Proba scrisă
• Proba practică

• Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, în perioada 12.09.2023 – 25.09.2023

Tematica pentru postul de secretar:
1. Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
3. Regimul actelor de studii, duplicate ale actelor de studii
4. Salarizare și încadrare personalului angajat
5. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
6. Arhivarea şi circuitul documentelor;
7. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
8. Redactarea, organizarea și gestionarea corespondenței și a documentelor oficiale ale unității de învățământ.

Bibliografie:
1. Legea nr. 198/2023- Legea Educației Naționale cu completările si modificările ulterioare;
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
4. Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat;
9. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
13. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare.

• Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, str. N.N. Tonitza, nr. 20, conform graficului de mai jos:

ACTIVITATEA DATA ORA
Depunerea Dosarelor 13.09.2023-26.09.2023 09:00 – 16.00
Selecția Dosarelor 27.09.2023 09:00 – 15:00
Afișarea rezulatului selecției dosarelor 27.09.2023 16:00
Depunere contestații selecție dosare 28.09.2023 09:00 – 12:00
Soluționare contestații la selecția dosarelor 28.09.2023 13:00 – 15:00
Afișare rezultate dosare validate 28.09.2023 16:00
Proba scrisă 4.10.2023 09:00-12:00
Afișare rezultate probă scrisă 4.10.2023 14:00
Depunere contestații probă scrisă 4.10.2023 14:00-16:00
Soluționare contestații probă scrisă 6.10.2023 9:00 – 12:00
Afișarea rezultatelor după contestații probă scrisă 6.10.2023 16:00
Proba practică 9.10.2023 09:00-12:00
Afișare rezultate probă practică 9.10.2023 14:00
Depunere contestații probă practică 9.10.2023 14:00 – 16:00
Soluționare contestații probă practică 10.10.2023 09:00 – 12:00
Afișarea rezultatelor după contestații probă practică 10.10.2023 12:00
Afișare rezultate finale 10.10.2023 13:00

Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, str. N.N. Tonitza, nr. 20, tel. 0235/ 411. 813