SECRETAR DACTILOGRAF , ARHIVAR DEBUTANT


Spitalul de Psihiatrie Săpunari
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Nr.5838/14.09.2023

ANUNȚ

Spitalul de Psihiatrie Săpunari, cu sediul în sat Săpunari, com.Lehliu,str. Principală nr.15,jud.Călărași, organizează concurs,pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întragă,conform HG.nr.1336/2022,a următoarelor posturi vacante:

– 1 post secretar – dactilograf I A -studii medii – Serviciul Administrativ
– 1 post arhivar debutant – studii medii – Serviciul Administrativ

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art.35 din HG 1336/2022
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
î) dosar cu șină
Taxa concurs : 50 lei
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Dosarele de concurs se depun la SPITALUL DE PSIHIATRIE SĂPUNARI, cu sediul în sat Săpunari, com.Lehliu,str. Principală nr.15, jud.Călărași, biroul RUNOS telefon 0242/645194 inte-rior 16, persoană de contact Bănățeanu Carmen Florentina,email:runos@sp-sapunari.ro

Condiții generale prevăzute de art.15 din HG 1336/2022
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

Secretar dactilograf I A
• Diplomă de bacalaureat
• 3 ani și 6 luni vechime în activitate
Arhivar debutant
• Diplomă de bacalaureat
• Curs de arhivar
• Nu necesită vechime
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape:
• Selecția dosarelor
• Probă scrisă
• Interviu
Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afișare):18.09.2023 – 02.10.2023, ora 15,00.

Nr.crt Proba Data Ora
1 Selecția dosarelor 4 octombrie 2023 10,00
2 Depunere contestații 5 octombrie 2023 15,30
3 Soluționare contestații și afișarea rezultatului 6 octombrie 2023 15,30
4 Proba scrisă 9 octombrie 2023 10,00
5 Afișare rezultat proba scrisă 9 octombrie 2023 15,30
6 Depunere contestații proba scrisă 10 octombrie 2023 15,30
7 Solutionare contestatii si afisare rezultat 11 octombrie 2023 15,30
8 Proba de interviu 12 octombrie 2023 10,00
9 Afisare rezultat interviu 12 octombrie 2023 15,30
10 Depunere contestatii interviu 13 octombrie 2023 15,30
11 Solutionare contestatii interviu și afisare rezultat 16 octombrie 2023 15,30
12 Rezultate finale 17 octombrie 2023
15,30

Locul susținerii probelor va fi la sediul Spitalului de Psihiatrie Săpunari, Strada Principală nr.15,Localitatea Săpunari, jud. Călărași.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Posturile se ocupă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Bibliografia și tematica de concurs sunt afișate împreună cu prezentul anunț la sediul spitalului și pe site (www.sp-sapunari.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul RUNOS – tel.0242/645194 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpunari cu sediul în strada Principală, nr.15,sat.Săpunari judeţ Călăraşi.

Manager
Ec. Ioan – Cristian MARIN