secretar


Școala Gimnazială, comuna Gornet-Cricov, județul Prahova
Expiră azi


Anunt


Școala Gimnazială, comuna Gornet-Cricov, cu sediul în Gornet-Cricov, strada Principală, nr. 154, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială, comuna Gornet-Cricov, judeţul Prahova.
Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov în data de 16 octombrie 2023, ora 0900 – proba scrisă și 18 octombrie 2023 ora 0900 – interviu -practică.
Afișarea rezultatelor: 16 octombrie,ora 14 00
Depunerea contestațiilor: 16 octombrie ,ora 1500
Afișarea rezultatelor finale: 17octombrie,ora 1300
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov, până la data de 29-09-2023.
Etape preliminare concursului:
 9 octombrie-10 octombrie 2023 – Analiza dosarelor de concurs;
 10 octombrie 2023 – Afișarea rezultatelor analizei dosarelor;
 11 octombrie ora 900-1400 – Depunerea contestațiilor;
 12 octombrie ora 1400 – Afișarea rezultatelor analizei dosarelor.

Condiţiile specifice pentru secretar sunt:
-studii superioare cu diplomă de licenţă;
-să aibă cunoştinţe de operare PC -pachet office; utilizare programe IT secretariat;
-vechime ȋn specialitatea studiilor necesare ocupǎrii postului- nu se solicită.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, si anume:
• cerere de ȋnscriere la concurs adresatǎ conducǎtorului instituției;
• CV format european;
• copia actului de identitate;
• copiile documentelor care atestǎ nivelul studiilor și ale altor acte care atestǎ efectuarea unor specializǎri;
• carnetul de muncǎ, ȋn original și copie, copie REVISAL sau, dupǎ caz, o adeverințǎ care sǎ ateste vechimea ȋn muncǎ/specialitate;
• cazier judiciar;
• certificat de integritate comportamentală din care să reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevazute la art.1/alin 2 din legea nr.118/2019
• adeverințǎ medicalǎ care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare;
• alte documente relevante pentru desfǎșurarea concursului.
Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov sau la numărul de telefon 0762281366.