Secretar


Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov
Expiră in 2023-10-06


Anunt


Anunț concurs
pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov , cu sediul în Brașov, strada Col I. Buzoianu nr. 1, județul Braşov, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului: de execuţie;
2. Denumirea postului: secretar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov;
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: S;
4. Scopul principal al postului: secretariat învăţământ;
5. Numărul de posturi: 1 – 1 normă.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Condițiile generale prevăzute de art.15 din H.G. 1336/08.1.2022 poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz, alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de falsuri contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post in compatibilă cu exercitarea funcției contractual pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea in fracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare economice/ alte studii conexe domeniului de activitate;
2. Cunoștințe de utilizare si operare PC, a programelor de contabilitate;
3. Spirit organizatoric, abilități de comunicare și relaționare,capacitate de gestionare a timpului;
4. Vechime in câmpul muncii conform specialității studiilor necesare ocupării postului – minim 2 ani.

D.) Bibliografie și tematică:
TEMATICA PENTRU CONCURS
1. Organizarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
2. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar
3. Regimul actelor de studii
4. Duplicate ale actelor de studii
5. Documente școlare
6. Salarizare și încadrare
7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
9. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr 1/ 2011- Legea Educației Naționale cu completările si modificările ulterioare;
2. Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. OM nr.4183/2022 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar .
4. ORDIN nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar cu modificările si completările ulterioare .
5. O.U.G nr.57/12.06.2023 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul național de invatamant de stat si Legea – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare
6. H.G. nr. 500/2011 privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare.
7. H.G. nr. 250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare cu modificările si completările ulterioare ;
8. Ordinul nr. 4050/29.06.2021 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
9. Legea Arhivelor Naționale nr. 16 / 1996 republicata cu modificările si completările ulterioare
10. H.G. nr. 281/1993 salarizare – plata cu ora cu modificările si completările ulterioare ;
11. HG nr. 1447/2022- pentru stabilirea salariului minim brut pe țară
12. Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările si completările ulterioare ;
13. HG nr. 1336/28.10.2022 de aprobare a Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei pers. contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu completările ulterioare
14. Ordin M nr.5379/2022 Criterii generale de acordare a burselor pentru elevii din invatamantul universitar .
15. Legea nr 227/2015 – Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare
16. Ordin Nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe.
17. Ordin Nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs și eventualele contestații:
– termenul de depunere a dosarelor (15 zile lucrătoare de la afişare): 15.09.2023-06.10.2023 între orele 9.00-15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 09.10.2023, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 09.10.2023, ora 15.00
– termen depunere eventuale contestaţii selecţie dosare: 10.10.2023, ora 09.00 – 11.00
– afişarea rezultatelor finale selecţie dosare: 10.10.2023, ora 15.00
– proba scrisă în data de 11.10.2023, ora 09.00-11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.10.2023 ora 09.00;
– termen depunere eventuale contestaţii proba scrisă: 12.10.2023, ora 10.00-12.00;
– afişarea rezultatelor finale de la proba scrisă: 12.10.2023 ora 15.00;
– proba interviu+proba practica în data de 13.10.2023 , ora 9.00-13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor inițiale de la proba de interviu+proba practica: 16.10.2023 ora 09.00
– termen depunere eventuale contestaţii proba interviu+proba practica : 16.10.2023, ora 10.00-12.00
– afişarea rezultatelor finale: 16.10.2023 ora 15.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 6 octombrie 2023, la Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” Brașov , cu sediul în Brașov, strada Col I. Buzoianu nr. 1, județul Braşov.

Date contact: Secretariat tel.0268476783 sau 0740098379 – Dragotă Camelia.

DIRECTOR,
Prof. Iosif Ioan Liviu