RESTAURATOR ȘI conservator


muzeul ” Vasile Pârvan” , Bârlad, județul Vaslui
Expiră in 2023-10-05


Anunt


Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante contractuale de execuţie:
 RESTAURATOR cu studii superioare, grad debutant – 1 post- în cadrul Secţiei de Istorie Arheologie;
 CONSERVATOR cu studii medii, grad debutant – 1 post- în cadrul Secţiei de Știinele Naturii;

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului ”Vasile Pârvan”, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:
– 10.10.2023, ora 09.00- proba scrisă (probă eliminatorie)
– 12.10.2023, ora 09.00- interviu.
Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul muzeului până la data de 05.10.2023, ora 12.00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art 35, din HG nr 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de Restaurator , cu studii superioare, grad debutant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
– să fie absolvenţi de studii superioare, finalizate cu diplomă de absolvire specializare în domeniul restaurării;
– vechime în specialitatea studiilor/ muncii: nu este cazul .
Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de conservator, cu studii medii, grad debutant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
– să fie absolvenţi de studii medii, finalizate cu diplomă de absolvire specializare chimie, și/sau biologie, și/sau științele naturii;
– vechime în specialitatea studiilor/ muncii: nu este cazul .
Persoana / candidatul conform art 15, din HG nr 1336/2022 – Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din O. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).