Restaurator IA


Unitatea Militară 01835 Bucureşti
Expiră maine


Anunt


U.M. 01835 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs/examen de încadrare a unui post unic vacant de execuţie de restaurator IA din cadrul Laboratorului restaurare/ Muzeul Naţional al Aviaţiei Române. Postul este pe perioadă nedeterminată/ 8 ore pe zi/ 40 de ore pe săptămână.
Concursul/ examenul va avea loc în zilele de 05 octombrie și 11 octombrie 2023 la sediul instituției din Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, Sector 1, Mun. Bucureşti.
Concursul/examenul se va desfăşura conform H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul/ examenul constă în următoarele etape succesive:
1. selecția dosarelor de înscriere – 29.09.2023;
2. probă scrisă – 05.10.2023;
3. interviu – 11.10.2023.
Dosarele se depun la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, sector 1, Mun. Bucureşti.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
– să fie absolvent al studiilor medii atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe în domeniul tehnicii de aviaţie;
– cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office (nivel mediu, neatestat);
– nivelul de acces la informaţii clasificate este SECRET DE SERVICIU, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate şi a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”;
– cel puţin 6 (şase) ani şi 6 (şase) luni vechime în muncă.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs/examen sunt următoarele:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (formularul va fi asigurat de către unitatea militară organizatoare a concursului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică. Documentele care atestă nivelul studiilor vor fi depuse împreună cu foaia matricolă;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ prevăzut la anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 1.336 din 28 octombrie 2022;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografia de concurs/examen:
,,Restaurarea și conservarea obiectelor metalice”, Ion SANDU, Adrian DIMA, Ioan-Gabriel SANDU;
,,Conservarea preventivă a bunurilor culturale”, Ediţia a 2-a/2003, Aurel MOLDOVEANU;
Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
Legea nr. 311 din 08 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica de concurs/examen:
Degradarea bunurilor culturale – factori de degradare, condiţii favorizante, procese-mecanisme, efecte;
Umiditatea şi procesele chimice;
Temperatura ca factor de degradare;
Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
Definiţia şi principalele funcţii ale muzeelor.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se vor regăsi:
– pe site-ul instituției www.roaf.ro/ media/ informare publică/ anunţuri;
– la sediul U.M. 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Km. 10,5, sector 1, Mun. Bucureşti;
– la telefon 021/319.40.00, int. 326/316 – secretarul comisiei de concurs/examen.