Responsabil planificare editorială (Planner) (2 posturi)


Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anuntul a expirat


Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (în cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an) a funcției contractuale de execuție, vacante, de responsabil planificare editorială (Planner) (2 posturi), din cadrul Direcției Euronews România.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • experiență în televiziune, inclusiv documentare/context pentru evenimente de actualitate: minimum 2 ani
 • studii: medii/superioare finalizate cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor nu este cazul
 • linkuri ale profilurilor social media
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator și cunoașterea funcționării aparaturii specifice televiziunii
 • limbă străină: limba engleză (cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj)
 • curios, organizat, harnic și creativ
 • disponibil să învețe elemente editoriale și de producție necesare fluxului de lucru
 • caută știri și abordări personalizate dincolo de sursele evidente, pentru a oferi idei pentru jurnalism original din România și din lume
 • are un simț pentru selectarea evenimentelor relevante și a personajelor semnificative, care înseamnă ceva pentru public
 • lucrează bine/confortabil cu mai mu Iți jurnaliști, discută pentru a căuta unghiuri de abordare editorială, pentru a propune planuri de acoperire și pentru a ajuta la planificarea logistică
 • are experiență în planificarea acoperirii evenimentelor mari, cum ar fi alegerile naționale, și poate oferi planificare de urgență pentru evenimente imprevizibile: dezastre naturale, atacuri teroriste
 • este calm, capabil să facă față proiectelor care implică mai multe echipe, cum ar fi grafica, redacția de știri, alți planificatori, Departamentul Digital sau Programe
 • înțelege modul în care funcționează biroul de știri, înțelege care este rezultatul muncii sale și cum evoluează în produs jurnalistic difuzat on air și online, poate planifica informațiile, documentările și acoperirea evenimentelor, luând în considerare modul în care operează aceste echipe diferite
 • este proactiv și creativ atunci când propune teme pentru acoperire care privesc dincolo de articolele din ziare. Poate să livreze conținuturi pe mai multe platforme
 • lucrează cu assignment desk, cu reporteri de teren, cu producătorul executiv al emisiunilor zilnice, cu coordonatorii de producție pentru a crea fluxuri de lucru eficiente și pentru a asigura calitate editorială
 • capacitatea de a lucra într-un mediu rapid și exigent de știri live
 • judecată clară, putere de selecție și discernământ în propunerea agentei zilei
 • cunoaștere a evenimentelor curente, a personalităților publice și background de știri (familiaritate cu evenimentele importante anterioare)
 • o atenție puternică la detalii și precizie
 • abilitatea de a avea mai multe sarcini de îndeplinit și de a le prioritiza
 • abilități excelente de comunicare și conduită profesională, în special în situații de presiune ridicată
 • înțelegere puternică a rolului social media în difuzarea știrilor
 • experiență în utilizarea agențiilor video – preferată
 • înțelegerea licențierii video și foto, a principiilor legale și a drepturilor de utilizare – preferate
 • judecată jurnalistică solidă, experiență pe domeniul politic și abilități de scriere
 • abilități organizatorice și interpersonale puternice
 • capabil să respecte mai multe termene zilnice
 • etică și integritate profesională ireproșabile.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor – documentele urmând a fi încărcate în format electronic la adresa euronews.romania@upb.ro, respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Toate documentele se depun în limba română. Documentele solicitate vor fi scanate, documente distincte, denumite conform tipului, arhivate rar, zip, 7zip, iar arhiva denumită după numele candidatului. Această arhivă va fi transmisă pe e-mail, la adresa euronews.romania@upb.ro
 • 05 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă – sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, cu prezență fizică;
 • 11 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu, cu prezență fizică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, cod poștal 060042, corp Rectorat, parter, camera 030, telefon: 021/402.92.17.