registrator medical debutant


spitalul municipal prof.dr.irinel popescu bailesti
Expiră azi


Anunt


Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești organizează în perioada 11.10.2023- 13.10.2023, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs (11.10.2023– proba scrisă și 13.10.2023– proba interviu) pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a:
– 1 post vacant de registrator medical debutant cu studii medii, fara vechime – în cadrul Fisierului din Ambulatoriu integrat al Spitalului Municipal “Profesor Doctor Irinel Popescu” Bailesti.
Taxa de concurs : 100 lei RON.
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) formular de inscriere la concurs, coform anexei nr.2 din HG 1336/2022
b) copia actului de identitate sau orice act alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;(se va prezenta si in original pentru verificare)
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz; (se va prezenta si in original pentru verificare)
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ( se vor prezenta si in original pentru verificare)
e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (se va prezenta si in original pentru verificare)
f) certificat de cazierul judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului*;
h) certificat de integritate comportamentamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019 privind registrul national autorizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare,.
i) curriculum vitae, model comun european
Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap ( se va prezenta si in original pentru verificare), emis in conditiile legii.

Condițiile generale pentru ocuparea postului:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice:
a) Curs de utilizare PC.
b) Diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat.
Vechime :
– fara vechime

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.

Bibliografie:
1) Legea nr.95/2006 , Titlul VIII , privind reforma in domeniul sănătatii cu modificările și completările ulterioare.
2) Ordinul nr.1782/2006 al ministrului sănătalii publice privind inregisirarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi cu completări și modificări ulterioare.
3) Legea 46/2003 Legea drepturilor pacientului cu modificarile si completarile ulterioare.
4) Legea nr.45/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului.
5) Legea nr.16/1996- Legea arhivelor naționale cu completări și modificări.
6) Utilizare computerului – Windows 10
7) Editare de text – Microsoft Word 2019
8) Calcul tabele – Microsoft Excel 2019
9) Fisa postului.
Tematica:
1. Evidența și mișcarea bolnavilor
2. Foaia de observație clinică generală și instrucțiuni privind completarea acesteia
3. Fișa de spitalizare de zi și instrucțiuni privind completarea acesteia
4. Titlu VIII Asigurările sociale de sănătate, capitolul II Asigurații
5. Cardul european și cardul național de asigurări de sănătate
6. Instructiuni privind utilizarea și modul de completare a biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletelor de internare utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate
7. Instrucțiuni privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat in sistemul asigurărilor sociale de sănătate
8. Normele metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală
9. Capitolul III Secțiunea 1, 2 și 3 din Legea Arhivelor Naționale. Obligațiile creatorilor și definatorilor de documente
10. Capitolul VI din Legea Arhivelor Nationale. Răspunderi și sancțiuni
11. Noțiuni de utilizare PC
12. Utilizarea Microsoft Office
13. Responsabilității, atribuții și obligații.
14. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Calendarul concursului:
1. Dosarele de concurs se depun la Biroul RUNOS până la data de 03.10.2023, inclusiv, ora 14,00.
2. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afișa la data de 04.10.2023, ora 16,00.
3. Proba scrisă se va desfașura în data de 11.10.2023, ora 09,00, la Pavilionul Administrativ.
4. Proba interviu se va desfașura în data de 13.10.2023, ora 09,00, la Pavilionul Administrativ.
La proba interviu vor putea participa numai candidații declarați admiși la proba scrisă.
5. Rezultatele probei scrise și probei interviu se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
6. Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel puțin o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face imediat dupa soluționarea acestora.
7. În cazul în care este un singur candidat şi nu există contestaţii, în urma analizei şi hotărârii comisiei de concurs, probele se pot desfăşura în aceeaşi zi. Acest lucru va fi anunţat în timp util, odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisa.
8. Rezultatele finale se vor afișa la data de 17.10.2023 ora 14,00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Municipal “Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești din str.Victoriei nr. 18A și la telefon 0251311207 int.613.

MANAGER,
C.J.NESA ELENA VERONICA

Intocmit,
Birou Runos
Ciobanu Cristiana