Referent, treaptă profesională debutant


Primăria comunei SCHITU, județul Olt
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria comunei SCHITU, județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de execuție aferente personalului contractual, după cum urmează:

A. DENUMIREA POSTULUI

Denumirea postului: Referent, treaptă profesională debutant, nivel studii M;
Structura: Compartiment Cultură din subordinea Consiliului Local al Comunei Schitu, județul Olt;
Durata nedeterminată;
Durata normală a timpului de muncă: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână.

B. PROBE DE CONCURS

1. Proba scrisă
2. Interviul

C. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) are cetățenia română, sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minim 18 ani împliniți;
d)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

D.CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

– îndeplinește condițiile de vechime – nu este cazul;

E. CONDIŢII ȘI CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 15.09.2023 până la data de 28.09.2023, ora 16,00.
2. Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 29.09.2023 – 02.10.2023.
– Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.2, respectiv 03.10.2023;
3. Data și ora probei scrise: 09.10.2023, ora 10,00.
– Rezultatul probei scrise a concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise, respectiv până cel târziu la data de 10.10.2023;
4. Data probei de interviu: maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
– Rezultatul probei de interviu a concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
5. Locul desfășurării probelor: Sediul Primăriei comunei Schitu, str.Moșteni, nr.42, jud.Olt;
6. Rezultatele finale ale concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatuluiselecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.53 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Primăriei comunei Schitu și pe pagina de internet a instituției http:// www.primariaschitu.ro

F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

1. formular de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, aflate în termen de valabilitate;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, până la data de 31.12.2010, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, începând cu data de 01.01.2011;
6. cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
8. curriculum vitae, model comun european.
9. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății;
 Documentul prevăzut la punctul 6 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la punctul 6, anterior datei de susţinere a probei scrise.
 Copiile de pe actele prevăzute la punctele 2-6 vor fi însoțite de documentele originalecare se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

G. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

1. Constituția României, republicată;
Tematica
– Titlul I „Principii generale”;
– Titlul II „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”;
– Titlul III „Autoritățile publice” – Capitolul V „Administrația publică” – Secțiunea a 2-a „Administrația publică locală”.
2. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica
– Titlul II „ Contractul individual de muncă”;
– Titlul III „Timpul de muncă și timpul de odihnă”.
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica
– Partea a VI-a – „Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică şi evidența personalului plătit din fonduri publice”;
– Titlul I „Dispoziții generale”;
– Titlul III „Personalul contractual din autoritățile şi instituțiile publice”;
– Capitolul I „Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice ”;
– Capitolul III „Drepturi şi obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum şi răspunderea acestuia”;
– Partea a VII-a – „Răspunderea administrativă”;
– Titlul I „Dispoziții generale”;
– Titlul II „Răspunderea administrativ-disciplinară”;
– Titlul III „Răspunderea administrativ-contravențională”;
– Titlul IV „Răspunderea administrativ-patrimonială”.
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
Tematica – integral;
5. Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale.
Tematica – integral.

H. MENŢIUNE

Coordonate de contact pentruprimireadosarelor de concurs: dosarele de concurs se depun la sediulPrimărieicomuneiSchitu, str. Mosteni, nr.42, județul Olt, telefon 0249/482502, e-mail: primariaschitu@yahoo.com, persoană de contact: doamna Iordan Luminița Mirela, având funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Schitu, județul Olt.