REFERENT, REFERENT DE SPECIALITATE, MUNCITORI CALIFICATI


SERVICIUL DE ADMINISTRARE A COMPLEXULUI SPORTIV DE NATATIE OTOPENI
Expiră azi


Anunt


ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OTOPENI
SERVICIUL DE ADMINISTRARE A COMPLEXULUI SPORTIV DE NATAȚIE OTOPENI

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
SERVICIUL DE ADMINISTRARE A COMPLEXULUI SPORTIV DE NATAȚIE OTOPENI organizează concurs în data de 06.10.2023, ora 10.00 în vederea ocupării pe durată nedeterminată a posturilor vacante unice corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție, cu normă întreagă, durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână din cadrul Compartimentelor Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni, aflat în subordinea Consiliului Local Otopeni, după cum urmează:

– Referent, gradul 1A,M – 1 post din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane și Salarizare;
– Referent de specialiate, gradul IA,S – 1 post din cadrul Compartimentului Marketing și Contracte;
– Muncitor calificat, treapta I,M;G – 5 posturi din cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc.

Etapele concursului:
– Selecția dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă/practică;
– Proba interviu.

Condițiile de participare la concurs: pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului, aferente funcției contractuale de execuție, sunt următoarele:

1 post de Referent (atribuții recepționist), gradul IA,M din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane și Salarizare – PROBĂ SCRISĂ
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime în muncă: minimum 3 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă.

1 post de Referent de specialitate, gradul IA,S din cadrul Compartimentului Marketing și Contracte – PROBĂ SCRISĂ
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Marketing;
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: – ;
– Vechime în muncă: minimum 3 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă.

5 posturi de Muncitori calificați din cadrul Compartimentului Administrativ – Gospodăresc
–PROBĂ PRACTICĂ

1 post muncitor calificat (atribuții salvamar)
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau generale;
– Certificat/atestat de calificare salvamar;
– Vechime în muncă: minimum 7 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă;
– Constituie avantaj curs de prim ajutor.

1 post muncitor calificat (atribuții mecanic)
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau generale;
– Diplomă/atesat calificare în meseria mecanic mașini și utilaje;
– Vechime în muncă: minimum 7 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă.

1 post muncitor calificat (atribuții instalator)
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau generale;
– Diplomă/atesat calificare în meseria instalator;
– Vechime în muncă: minimum 7 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă.

1 post muncitor calificat (atributii maistru)
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau generale;
– Certificat competențe profesionale maistru construcții civile, industriale;
– Vechime în muncă: minimum 7 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă.

1 post atribuții muncitor calificat
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau generale;
– Vechime în muncă: minimum 7 ani;
– Abilități de comunicare, spirit de initiativă și lucru în echipă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs până în 29.09.2023 inclusiv, la Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni, din str. Drumul Gării Otopeni, nr. 5-11, județul Ilfov. Programul Compartimentului Financiar-Contabil, Resurse Umane și Salarizare: luni – vineri 8.00 – 16.00.
Data, ora și locul organizării probei scrise/practice: 06.10.2023 ora 10.00, respectiv ora 13.00, la sediul Serviciului de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni din oraș Otopeni, str. Drumul-Gării Otopeni, nr. 5-11, județ Ilfov.
Data, ora și locul organizării interviului: interviul se va susține la sediul Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv:10.10.2023.
Dosarele de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, respectiv:
a) formular de înscriere la concurs care se pune la dispozitia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;
i) curriculum vitae, model comun European.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
Dosarele de concurs pot fi transmise de candidaţi și prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, sau la adresa de email resurseumane@complexnatatieotopeni.ro, în conformitate cu prevederile art. 35 alin.7 din Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Calendarul concursului:
a) depunerea dosarelor de concurs – 29.09.2023 inclusiv;
b) selecţia dosarelor de înscriere – în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
c) afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de înscriere;
d) depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul selecției dosarelor – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor;
e) soluţionare contestaţii formulate faţă de rezultatul selecției dosarelor – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
f) proba scrisă se va susține în data de 06.10.2023, ora 10.00, respectiv ora 13.00 pentru proba practică.
g) notarea probei scrise/practice şi comunicarea rezultatelor la proba scrisă/practică – în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
h) depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă/practică– în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice;
i) soluţionare contestaţii rezultat probă scrisă/practică şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
j) susţinerea interviului – în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice- 10.10.2023;
k) notare interviu şi comunicarea rezultatelor la interviu – în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
l) depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;
m) soluţionare contestaţii rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
n) afişare rezultate finale – în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS
Pentru postul de referent (recepționist) IA,M- Compartiment Financiar – Contabil, Resurse Umane și Salarizare al Serviciului de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni, aflat în subordinea Consiliului Local Otopeni
– Constituția României, republicată — Titlul I, II și IV;
– Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ (ParteaVI, Titlul I, art.368; Titlul II, Capitolul V, art. 430, 432-434, 437-441, 443-447), cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotarea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
– Regulamentul, Caietul de Sarcini si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni aprobate prin Hotararea Consiliului Local Otopeni nr. 19 din 31.03.2022 privind infiintarea si organizarea Serviciul Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni, publicate pe site-ul Primariei orasului Otopeni la https://www.otopeniro.ro.

Pentru postul de referent de specialitate IA,S – Compartiment Marketing și Contracte al Serviciului de Administrare a Complexului Sportiv de Natație Otopeni, aflat in subordinea Consiliului Local Otopeni
– Constituția României, republicată — Titlul I, II și IV;
– Ordonanță de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ (ParteaVI, Titlul I, art.368; Titlul II, Capitolul V, art. 430, 432-434, 437-441, 443-447), cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare:
– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata. cu modificările și completările ulterioare:
– Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiitor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvenului nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Regulamentul, Caietul de Sarcini si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni aprobate prin Hotararea Consiliului Local Otopeni nr. 19 din 31.03.2022 privind infiintarea si organizarea Serviciul Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni, publicate pe site-ul Primariei orasului Otopeni la https://www.otopeniro.ro.

Pentru postul de muncitor calificat, I, M;G (salvamar) – Compartiment Administrativ Gospodăresc al Serviciului de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni, aflat in subordinea Consiliului Local Otopeni:
– Constituția României, republicată — Titlul I, II și IV;
– Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ (ParteaVI, Titlul I, art.368; Titlul II, Capitolul V, art. 430, 432-434, 437-441, 443-447), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.3 19/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modifłcarile si completarile ulterioare;
– Hotarea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 3 19/2006;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
– Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
– Regulamentul, Caietul de Sarcini si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni aprobate prin Hotararea Consiliului Local Otopeni nr. 19 din 31.03.2022 privind infiintarea si organizarea Serviciul Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni, publicate pe site-ul Primariei orasului Otopeni la https://www.otopeniro.ro.
– Hotararea de Guvern nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica – salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – Titlul IV – Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru posturile de muncitori calificati, I, M;G (mecanic, maistru, instalator) – Compartiment Administrativ Gospodăresc al Serviciului de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni, aflat in subordinea Consiliului Local Otopeni:
– Constituția României, republicată — Titlul I, II și IV;
– Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ (ParteaVI, Titlul I, art.368; Titlul II, Capitolul V, art. 430, 432-434, 437-441, 443-447), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modifłcarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
– Hotarea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
– Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;
– Regulamentul, Caietul de Sarcini si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni aprobate prin Hotararea Consiliului Local Otopeni nr. 19 din 3 1.03.2022 privind infiintarea si organizarea Serviciul Public Local de Administrare a Complexului Sportiv de Natatie Otopeni, publicate pe site-ul Primariei orasului Otopeni la https://www.otopeniro.ro.
Tematica: Bibliografia va fi studiată integral.

ȘEF SERVICIU,
Daniel Bîrlan