referent, grad profesional debutant


Primaria comunei Florica, judetul Buzău
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Primaria comunei Florica, cu sediul în comuna Florica, Str. Col. Constantin Poenaru, nr. 69, judetul Buzău, tel. 0238/782750,
email:primaria.florica@yahoo.com, website:www.comunaflorica.ro, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de referent, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului registru agricol, post contractual de executie, contract de muncă pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi,
Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 15 din H.G. nr.1336/2022, după cum urmează:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h.
Condiții specifice de participare la concurs pentru postul contractual de referent, grad profesional debutant:
a) Nivelul studiilor – studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
b) Vechime în specializarea studiilor necesare exercitării functiei – 12 luni.
c) Permis – categoria B,
d) Certificat de absolvire privind competente digitale.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Florica și se va desfăsura după următorul calendar:
-Afisare anunt:18.10.2023,
-Termenul limită de depunere a dosarelor: 29.09.2023 – ora 12.00 ;
-Selecția dosarelor – 02.10.2023– 03.10.2023 (maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
– Afișare rezultat selecție dosare – 04.10.2023 (termen contestații selecție dosare – 05.10.2023; soluționare contestații – 06.10.2023);
– Proba scrisă: 09.10.2023, ora 10.00;
-Afișare rezultat probă scrisă – 10.10.2023 (termen contestații probă scrisă – 11.10.2023; soluționare contestații – 12.10.2023);
-Sustinere interviu – 13.10.2023, ora 10.00;
-Afisare rezultat interviu – 16.10.2023 (termen contestații interviu – 17.10.2023; soluționare contestații – 18.10.2023);
– Afisare rezultat final – 18.10.2023.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr. 1336/2022 cu modificările şi completările ulterioare:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidatii îinscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de învătământ, sănătate sau protectie socială, precum si orice entitate publică sau privata a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în varsta, persoane cu dizabilităti sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european,
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.
Documentul prevazut la lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind
antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.
Actele prevăzute la lit b-d vor fi prezentate şi în original în vederea cerificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, şi se vor depune la sediul Primăriei Comunei Florica, sat Florica, Str. Col. Constantin Poenaru, nr.69, Județul Buzău în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 14.00 iar vineri între orele 08.00 – 12.00.
Bibliografie/tematică:
Pentru participarea la concursul /examenul organizat pentru postul contractual vacant de referent, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului registru agricol:
-Constitutia României- reglementări privind drepturile si libertătile fundamentale
-prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, respectiv, Titlul III- personalul contractual din autoritătile si institutiile publice si Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică, integral, Titlul III, Cap.III –drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publică- de la art. 549 la art. 579.
-LEGEA nr.53/2003, Codul muncii, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, – Titlul II- Contractul individual de muncă-integral,
-LEGEA nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările si completările ulterioare, -Capitolul II- Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
-LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
– Ordonanta Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare- Capitolul I
– https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224916.
Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia, se pot obţine la sediul Primăriei comunei Florica, județul Buzău, la telefon 0238/782750 si la adresa de e.mail primaria.florica@yahoo.com, persoană de contact, Tănasescu Nina , inspector asistent.