referent debutant


Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea organizează concurs în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și dispozițiile Ordinului M.S. nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, în data de 02 octombrie 2023 pentru ocuparea unui post vacant de referent debutant în cadrul Structurii de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, funcție contractuală de execuție, norma de lucru de 8 ore/zi, contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Concursul constă în următoarele etape:
• selecția dosarelor de concurs 25 septembrie ora 16,00 – 27 septembrie ora 16,00
• proba scrisă 02 octombrie 2023 ora 9,00
• interviul 05 octombrie 2023 ora 9,00

A. La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii generale și specifice:
Condiții generale:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii.
Condiții specifice:
• nivelul studiilor: medii cu diploma de bacalaureat
• trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii

B. Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 3.
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) chitanţa de plată a taxei de concurs în cuantum de 150 lei.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

C. Perioada de înscrieri.
Înscrierile se fac la compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, judeţul Vâlcea până în data de 25.09.2023 ora 16,00, inclusiv, persoană de contact Barbu Mariana, telefon 0350802491. Informaţii suplimentare se pot obține zilnic între orele 12,00-14,00 de la Biroul RUNOS al spitalului, la telefon nr. 0350802491 sau de pe pagina de internet a unitaţii www.spitaluldragoesti.ro, secțiunea ,,Informaţii publice- Concursuri” şi de pe portalul posturi.gov.ro.

D. Calendarul de desfășurare al concursului:
• 08 septembrie 2023 publicare anunț- sediu spital, pagină de internet spital, AJOFM Vâlcea, portal posturi.gov.ro;
• 25 septembrie 2023 ora 16,00 termen limită de depunere a dosarelor de concurs la serviciul Runos al spitalului;
• 25 septembrie 2023 ora 16,00 – 27 septembrie 2023 ora 16,00 selectarea dosarelor de înscriere la concurs și stabilirea rezultatului prin înscrierea mențiunii ,,admis’’ sau ,,respins’’;
• 27 septembrie 2023 ora 16,00 afișarea rezultatului selecției dosarelor de înscriere;
• 27 septembrie 2023 ora 16,00 – 28 septembrie 2023 ora 16,00 depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere;
• 28 septembrie 2023 ora 16,00 – 29 septembrie 2023 ora 16,00 soluționarea contestațiilor privind dosarele de înscriere respinse;
• 29 septembrie 2023 ora 16,00 afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor de înscriere;
• 02 octombrie 2023 ora 9,00 susținerea probei scrise a concursului pentru postul de referent debutant;
• 02 octombrie 2023 ora 13,00 afișarea rezultatelor de la proba scrisă a concursului;
• 02 octombrie 2023 ora 13,00 – 03 octombrie 2023 ora 13,00 depunerea contestațiilor la proba scrisă a concursului;
• 03 octombrie 2023 ora 13,00 – 04 octombrie 2023 ora 13,00 soluționarea contestațiilor la proba scrisă;
• 04 octombrie 2023 ora 13,00 afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă;
• 05 octombrie 2023 ora 9,00 susținerea interviului pentru ocuparea postului de referent debutant;
• 05 octombrie 2023 ora 11,00 afișarea rezultatelor privind interviul;
• 05 octombrie 2023 ora 11,00 – 06 octombrie 2023 ora 11,00 depunerea contestațiilor la proba de interviu;
• 06 octombrie 2023 ora 11,00 – 09 octombrie 2023 ora 11,00 soluționarea contestațiilor la proba de interviu;
• 09 octombrie 2023 ora 11,00 afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba de interviu;
• 09 octombrie 2023 ora 11,30 comunicarea rezultatelor finale ale concursului prin publicarea pe site-ul spitalului şi prin afişare la sediul acestuia.