Referent de specialitate III


Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, București
Expiră in 2 zile, 11 ore


Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de referent de specialitate, gr. III, la Compartimentul gestiune acte de studii și documente școlare.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate cu diplomă de licență;
 • cunoștințe de operare/utilizare calculator aplicații informatice MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Reader, internet, la nivel „bun”;
 • acces la informații clasificate nivel secret;
 • vechime în muncă/în specialitate minimum 6 luni.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă mai jos:

 1. Legea educației naționale nr. 1/2011, titlurile I, II, IV, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/2020 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 122/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3844/2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4165/2018 privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.
 6. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal.
 7. G. nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație.
 8. G. nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.

Tematica de concurs:

 1. Dispoziții generale privind educația în România, învățământul preuniversitar (structură, curriculum, evaluarea rezultatelor învățării și finanțarea învățământului), statutul personalului
 2. Dispoziții generale, organizarea unităților de învățământ preuniversitar, managementul unităților de învățământ, personalul unităților de învățământ, organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice, structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic, elevii, evaluarea unităților de învățământ.
 3. Dispoziții generale, organizarea școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, personalul școlii, funcționarea școlilor militare, elevii și cursanții, colaborarea dintre școlile de aplicație și alți parteneri educaționali, dispoziții tranzitorii și finale.
 4. Dispoziții generale, conținutul și formatul actelor de studii și al documentelor școlare, gestiunea actelor de studii Șl a documentelor școlare, întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii, reconstituirea situației școlare, dispoziții
 5. Structura și precizări privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar, încadrarea în regim plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.
 6. Dispoziții generale, înscrierea pentru admitere în învățământul postliceal, organizarea și desfășurarea concursului de admitere, dispoziții tranzitorii și finale.
 7. Procedurile de autorizare de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică a calității educației.
 8. Standardele de autorizare de funcționare provizorie și Standardele de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.

Note:

 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2022, ora 15.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 09 decembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, București, Str. Crinului nr. 2, sectorul 1, telefon: 021/436.34.84, mobil 0755/284.453.