REFERENT DE SPECIALITATE III


SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA
Anuntul a expirat


Anunt


A N U N Ț

În conformitate cu H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, SPITALUL ORASENESC JIBOU DR. TRAIAN HERTA , organizează , concurs pentru ocuparea postului contractual cu normă întreagă pe perioadă determinată:

1 POST REFERENT DE SPECIALITATE III
diploma de licenta in studii economice /tehnice/juridice pentru Compartimentul Achizitii

Concursul se organizează la sediul instituției din localitatea Jibou , str. Libertatii , nr. 28, jud. Sălaj și constă în următoarele etape succesive:

– Selecția dosarelor de înscriere a candidaților – etapă eliminatorie;
– Probă scrisă – constă în rezolvarea unui test-grilă;
– Probă interviu – conform criteriilor de evaluare din H.G. nr. 1336/2022;

La proba scrisă/interviu sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte.
Conform art. 15 din HG nr. 1336/2022, pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
• nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
• nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune fizic la sediul Spitalului Orasenesc Jibou dr. Traian Herta , str. Libertatii , nr. 28, jud. Sălaj, Comp. RUNOS, în perioada 19.09.2023-25.09.2023, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 12:00 și conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022 trebuie să conțină următoarele acte:
• formular de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
• copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• copia carnetului de muncă sau a adeverinței eliberate de către angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către uniățtile abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• curriculum vitae, model comun european;

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia/tematica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul instituției: www.spitaljibou .com
Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0260 644348. – Compartiment RUNOS.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea Finantelor Publice 500/2002;
2. Legea contabilitatii 82/1991 republicata;
3. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
5. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 395/2016 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiozitie publica /acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare .

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 25.09.2023, ora 12:00.
Toate probele de concurs se vor susține la sediul Spitalul Orasenesc Jibou dr. Traian Herta , str. Libertatii nr. 28, Loc. Jibou , jud. Sălaj, după cum urmează:

– 26.09.2023, ora 08:00 – etapa de selecție a dosarelor;
– 26.09.2023, ora 12:00 – afișare rezultate etapă selecție dosare;
– 27.09.2023, ora 12:00 – termen depunere contestații etapă selecție dosare;
– 28.09.2023, ora 12:00 – afișare rezultate contestații etapă selecție dosare;
– 02.10.2023, ora 09:00 – proba scrisă;
– 03.10.2023, ora 12:00 – afișare rezultate probă scrisă;
– 04.10.2023, ora 12:00 – termen depunere contestații probă scrisă;
– 05.10.2023, ora 12:00 – afișare rezultate contestații probă scrisă;
– 06.10.2023, ora 09:00 – proba interviu;
– 06.10.2023, ora 12:00 – afișare rezultate probă interviu;
– 09.10.2023, ora 12:00 – termen depunere contestații probă interviu;
– 10.10.2023, ora 12:00 – afișare rezultate contestații probă interviu;
– 11.10.2023, ora 12:00 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

Rezultatele probelor și ale contestațiilor vor fi afișate la sediul Spitalului Orasenesc Jibou dr. Traian Herta și pe pagina de internet a instituției www.spitaljibou.com .
Contestațiile se depun la compartimentul RUNOS al Spitalului Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta .