REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL I


MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI
Expiră in 2023-09-28


Anunt


Muzeul Național de Istorie a României, organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant :
– Referent de specialitate gradul I – funcție de execuție, normă întreagă, perioadă nedeterminată, Compartimentul Financiar Contabil și Casierie – (1 post )
Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în următoarele etape :
1. selecţia dosarelor de înscriere;
2. proba practică ;
3. interviu .
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă (scrisă/practică și interviu).
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau cetățenia uni alt state membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European ( SEE) sau cetățenia Confederației Elevețiene ;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care canidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-au luat măsuri de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit.h).

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate Gradul I – Compartimentul Finaciar-Contabil și Casierie

1. Studii de specialitate: studii superioare cu profil economic atestate cu diplomă de licență;
2. Vechime în muncă / specialitatea studiilor: peste 6 ani și 6 luni;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator, programe informatice de contabilitate, programul sistem național de raportare FOREXEBUG.
4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii abilități bune de comunicare cu colegii și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacități bune de organizare și de prioritizare a sarcinilor, utilizare computer, conștiinciozitate, rigurozitate, să efectueze timp îndelungat același tip de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate Gradul I – în cadrul Compartimentului Finaciar – Contabil și Casierie :

1. Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare;
2. Ordin M.F.P.nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
3. Ordin nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005;
4. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, republicată;
5. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificări și completări;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare;
7. Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor” din 13.04.2016;
8. Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
9. Procedura privind modulul „Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice” din 20.07.2017, parte integrantă din Ordin 517/2016, Ordin 1026/2017 ,cu modificările ulterioare.

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate Gradul I în cadrul Compartimentului Finaciar-Contabil și Casierie :

1. Cunoașterea înregistrărilor contabile;
2. Cunoașterea legii contabilității;
3. Cunoașterea Planului de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
4. Cunoașterea Normelor privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor; organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
5. Cunoașterea sistemului național de funcționare Forexebug;
6. Raportări situații financiare;
7. Legea nr. 182/2000.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:
a) formularul de înscriere la concurs, tipizat;
b) copia actului de identitate. sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică ;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar.
Certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În cazul în care candidatul admis la selecția dosarelor de concurs a depus declarația pe propia răspundere privind antecedentele penale, are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise și sau probei practice ;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatuluicu sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicităriide adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii ;
h) curriculum vitae, model comun european.
Notă: Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :
14.09.2023 – Afișarea anunțului de concurs
15 – 28.09.2023 – până la ora 14,30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs
29.09.2023 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse
29.09.2023 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor
02.10.2023 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse
03.10.2023 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor
06.10.2023 ora 10.00 – Proba practcă
06.10.2023 – Afișarea rezultatelor pentru proba practcă
09.10.2023 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba practică și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse
10.10.2023 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei
practice
11.10.2023 – ora 10.00- Interviul
11.10.2023 – Afișarea rezultatelor la interviu
12.10.2023 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse
13.10.2023 –Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului
16.10.2023 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului
DATE CONTACT:
Compartimentul Resurse Umane și Salarizare,
telefon: 021.315.82.07/ interior 1154 sau 0740 124 981