Referent de specialitate debutant


Unitatea Militară nr. 02534, Iași (Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. lacob Czihac”, Iași)
Anuntul a expirat


Unitatea Militară nr. 02534, Iași (Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. lacob Czihac”, Iași), cu sediul în Iași, str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale  vacante de referent de specialitate debutant/Biroul registratură și statistică medicală/Serviciul de evaluare și statistică medicală.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


  • studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea: statistică, matematică, științe economice sau administrative,
  • nu necesită vechime.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

  • 20 iunie 2022, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 29 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 05 iulie 2022, ora 10.00 – proba  interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Unitatea Militară nr. 02534, Iași (Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. lacob Czihac”), Iași cu sediul în Iași, str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9, , județul Timiș, telefon: 0232/266268, int. 113, 170