REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT


Primăria Adunațaii-Copaceni, județul Giurgiu
Anuntul a expirat


Anunt


Avand in vedere prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, primaria comunei Adunatii Copaceni organizeaza concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante Referent de specialitate debutant, cu studii superioare, din cadrul compartimentului cultură, cod COR 262207 , în baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a).
Durata timpului de lucru va fi de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.
Dosarele de concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, care va fi pusa la dispozitie de catre instituţia publica organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar ;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii specifice de inscriere, conform fisei postului :
– candidații vor avea studii studii universitare absolvite cu diploma de licenta;
– fara vechime in campul muncii;
Conditii generale :
Poate participa la concurs, persoana care indeplineste urmatoarele conditii :
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania:
b) cunoaste limba romana scris si vorbit:
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu ;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condmnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

BIBLIOGRAFIE :

1. Constitutia Romaniei, titlul II, cap.II, cap.III, cap.V- art.120-123;
2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea a I-a, ( art.6-13), partea a-III-a , titlul I, (art.75) , titlul II, art.76, titlul III (art.84- 89), cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 53/2003- cap.II art.39- 40, art.55, art.81, Titlul III, art.111- 119, art.120-124, Titlul VI, cap.II si cap.III -art.201-210 din Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
4. Ordonanţă nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata;
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. OUG 118/2006 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
8. Ordinul nr.2193/2004 pentru apobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a
așezămintelor culturale(anexa 5);

TEMATICA:
1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Principiile de baza pe care se intemeiaza administratia publica din UAT .
2. Principii generale si principii specifice aplicabile administratiei publice locale; Principiile procesului de descentralizare, regimul general al autonomiei locale;
3. Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat, incetarea contractului de munca, Demisia , Timpul de munca si timpul de odihnă; Munca suplimentara, in ce conditii poate fi prestata si cum sunt compensate orele suplimentare;
4. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
5. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii. Egalitate de şanse şi tratament între femei
şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce
priveşte participarea la luarea deciziei.
6. Personalul şi conducerea aşezămintelor culturale, finanţarea aşezămintelor culturale,
7. Inventarierea şi clasarea monumentelor istorice, tribuţiile autorităţilor administraţiei
publice locale în vederea protejării monumentelor istorice;
8. Obiectul de activitate al caminului cultural, patrimoniul, bugetul de venituri si cheltuieli;

Calendarul de desfasurare a concursului va fi urmatorul:
– dosarele de concurs se vor depune in perioada 15.09.2023 – 28.09.2023, termen limita de depunere 28 septembrie 2023, ora 16.00;
– 9 octombrie 2023, ora 10:00 – proba scrisă
– 12 octombrie 2023, ora 10:00 – interviul
În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.
Relatii suplimentare privind desfasurarea concursului pe site-ul institutiei www.primariaadunatiicopaceni.ro, la secretariatul institutiei, la tel./fax 0246/282176, persoană de contact Jilăveanu Giorgica-referent resurse umane, e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com .