referent (casier) instructor (salvamar)


CLUBUL sportiv bihorul beius
Anuntul a expirat


Anunt


Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

CLUBUL SPORTIV BIHORUL BEIUS
CUI: 35886148
SEDIU: BEIUS,STR BURGUNDIA MARE , NR. 46, BIHOR
TELEFON: 0765422335
E-MAIL: clubulsportivbeius21@yahoo.com
Nr. 270/ 07.09.2023

Anunţ concurs pentru ocuparea posturilor vacante de instrcutor (salvamar) si referent ( casier)

Clubul Sportiv Bihorul Beius, cu sediul în Beius, strada Burgundia Mare
nr. 46, județul Bihor, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie;
2. Denumirea postului: instructor (salvamar) , 2 posturi vacante, cu 2 norme, pe perioadă nedeterminată, referent (casier), 1 post vacant, cu 1 norma, pe perioada nedeterminata la Clubul Sportiv Bihorul Beius;
3. Scopul principal al postului: instructor ( salvamar); referent ( casier)
4. Numărul de posturi: 3 norme;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
e) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Clubul Sportiv Bihorul Beius, compartimentul secretariat, tel. 0742508083, persoana de contact Isoc Olimpia, email: clubulsportivbeius21@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 08.09.2023-21.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Instructor ( salvamar) grad III M – (2 posturi) –
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:
– curs de instructor-salvamar acreditat;
– Vechime:minim 6 luni
– Limba engleză – nu necesita

3. Referent casier grad III M – (1 post)

– Studii medii absolvite cu diplmă de bacalaureat;
– Vechime: 6 ani și 6 luni.
– Limba engleză – nu necesita.
– Cunoştinţe de operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

1. Data limită de depunere a dosarelor: 21.09.2023, ora 13.00
2. Selecţia dosarelor de concurs: 25.09.2023 ora 13.00
3. Data de sustinere a probei scrise: 28.09.2023, ora 10:00
4. Data afişării rezultatelor probei scrise: 29.09.2023, ora 10:00
5. Data sustinere a probei practice instructor (salvamar) : 02.10.2023, ora 10:00
6. Data de susţinere a probei interviu: 02.10.2023, ora:14:00
7. Data afişării rezultatelor probei interviu: 02.10.2023, ora 16:00
8. Data afişării rezultatelor finale ale concursului: 03.10.2023, ora 16:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs- dosar plic- care va conține următoarele documente:
1. formularul de înscriere;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae model european.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale si este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubul Sportiv Bihorul Beius, din localitatea Beius, str. Burgundia Mare, nr. 46, județul Bihor, telefon: 0742508083, persoana de contact – Isoc Olimpia.

DIRECTOR,
EC. ODOBASIANU SILVIU