referent casier gradația I


Primăria Comunei Căzănești, județul Mehedinți
Expiră azi


Anunt


PRIMĂRIA COMUNEI CĂZĂNEȘTI, cu sediul în sat Valea Coșuștei, jud. Mehedinți organizează concurs conform Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/12.05.2023, art. IV alin. (1) și (2) privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene , precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru:
– 1 post- funcție contractuală de execuție vacantă de referent casier ,gradația I,
Compartimentul Impozite și Taxe Locale , pe perioadă nedeterminată, concurs organizat în data de 03.10.2023, ora 1000;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1.Depunerea dosarelor se va face în perioada : 07.09.2023 – 27.09.2023 până la ora 15,00 la sediul Primăriei comunei Căzănești, sat Valea Coșuștei, comuna Căzănești, județul Mehedinți, compartimentul resurse umane, Persoană de contact: GeicuLica – insp. superior, Tel: 0252/385062, email: primariacazanesti@yahoo.com
2. Selecția dosarelor va avea loc în data de 28.09.2023, ora 1300;
3. Depunere contestații selecție dosare până la data de29.09.2023 ora 1300;
4. Soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare, la data de 02.10.2023, ora 1400;

Proba scrisă se va desfășura în data de 03.10.2023 ora 1000pentru funcția contractuală de execuție vacantă de referent casiergradația I , pe perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: de luni- vineri, câte 8 ore/zi, în cadrul compartimentului I.T.L Căzănești, la sediul Primăriei comunei Căzănești, sat Valea Coșuștei, iar data interviului va fi comunicată ulterior, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Proba interviului se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul primăriei comunei Căzănești, în perioada 07.09.2023 – 27.09.2023 ora 1500, compartimentul resurse umane .

CONDIȚIILE SPECIFICE:

Pentru postul de referent casier- gradația I – Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Căzănești , pe perioadă nedeterminată, perioada și durata timpului de lucru: de luni până – vineri, câte 8 ore/zi:

– Nivelulstudiilor: – studiilicealeabsolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime in munca de minim 5 ani;
– Experienta profesionala in efectuarea de operatiuni de incasari si plati valori banesti;
– Să nu i se fi desfăcut anterior contractual de muncă ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoarea concursului, în termen de 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei și conține atât punctajul obținut, cât și mențiune ,, admis” sau ,, respins” .

IBLIOGRAFIE – REFERENT CASIER

Pentru concursul organizat în data de 03.10.2023, orele : 10,00.

1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ; și completările ulterioare, Partea a VI – a, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile ;și instituțiile publice și Partea a VII a – Răspunderea administrativă;
2. Legea 227/2015 privindCodul Fiscal – Titlul IX – ImpoziteleșiTaxele Locale, cu modificărileșicompletărileulterioare;
3. Legea 273/2006 privind documentele financiar – contabile, Anexa nr. 2- Norme specifice de utilizare a documentelor fianaciar contabile , modificată;
4. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
5. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți cu numerar și pentru modificarea /completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plată, modificată;
6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste, modificată;
7. Ordonanța de Urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, modificată.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.