Referent


Primăria comunei Barcani, judeţul Covasna
Anuntul a expirat


Anunt


PRIMĂRIA COMUNEI BARCANI, cu sediul în localitatea Barcani, nr. 266, judeţul Covasna organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacante, de:
– Referent I: 1 post, perioadă nedeterminată, Compartiment Proiecte postimplementare, 8 ore/zi – conform HG nr 1336 / 2022 si Conform art. IV, alin. (1) lit b) si alin. (2) din OUG nr. 34/2023.
Conţinutul dosarului pentru inscrierea la concurs:
– formular de inscriere la concurs;
– copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
– copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica.
– certificate de cazier judiciar;
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
– curriculum vitae, model comun european.

Condiţii generale pentru ocuparea postului:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea postului vacant sunt:
– sa aiba studii medii;
– Vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 07.09.2023 – 20.09.2023, între orele 8.00-16.00, la sediul Primăriei Barcani.

Selectarea dosarelor de concurs: 21.09.2023
Rezultatele selectării dosarelor de concurs: 21.09.2023
Depunere contestatii la selectia dosarelor: 22.09.2023
Afişarea rezultatului contestaţiilor selectia dosarelor: 25.09.2023

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei Barcani, astfel:

– Proba scrisă în data de 27.09.2023 – orele 12.00
Afişarea rezultatului proba scrisa: 27.09.2023
Depunere contestaţii proba scrisa: 28.09.2023
Afişarea rezultatului contestaţiilor la proba scrisa:29.09.2023

– Proba interviu la o data ce se va stabili ulterior.

Afişarea rezultatului rezultatelor finale:03.10.2023

Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Barcani,
Calcea Zoltan Marius, tel: 0267 372 525
e-mail: office@primariabarcani.ro

Bibliografia:
1.Constituția României
2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu completările și modificările ulterioare;
3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
6.HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Tematica:
1. Drepturile și libertățile fundamentale
2. Drepturile și îndatoririle personalului contractual
3. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică
4. Principii și definiții în materia prevenirii și sancționării formelor de discriminare
5. Tipuri de contracte de achiziție publică