psiholog practicant,S


directia de asistenta sociala iasi
Anuntul a expirat


Anunt


Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizează în data de 29.09.2023, concurs în vederea ocupării unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, normă întreagă de 8 ore pe zi, de psiholog practicant, S, la Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Vovidenia din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.
Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
– are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
– nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit.h).
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de studii și de licență psihologie;
– vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei de minim 3 ani;
– atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– selecţia dosarelor – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă în data de 29.09.2023 ora 10,00;
– proba de interviu se susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Locul desfășurării concursului va fi sediul Direcției de Asistență Socială din Iași, str. Mitropolit Varlamm, nr.54.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ‘’admis’’ sau ‘’respins’’, prin afișarea la sediul și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Candidații nemulțumiți por depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluționarea contestațiilor.
Rezultatele finale se afișează la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea constestațiilor la ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ‘’admis’’ sau ‘’respins’’.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Serviciul Resurse Umane, de la data de 08.09.2023 până la data de 21.09.2023 ora 16,00 și vor conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (model prevăzut pe site-ul instituției organizatoare);
b) curriculum vitae, model comun european;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1366/2022);
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) certificat de integritate comportamentală (se eliberează de la același ghișeu de cazier judiciar)
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) și e), se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
În cazul documentului prevăzut la lit. g), poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. g), anterior datei de susţinere a probei scrise.
Documentele susmenţionate se prezintă în original, fotocopierea lor fiind asigurată de instituţia organizatoare.
Relaţiile suplimentare le puteţi obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. Iaşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.
Tematică şi Bibliografie :
– O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, Titlul III ale părții a VI-a (art.538-art.562);
– Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România modificată şi completată;
– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată;
– Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, modificată și completată.