Psiholog practicant și psiholog stagiar


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, în cadrul Serviciului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale – Compartimentul evaluare inițială, prevenire și intervenție ANE (în situație de abuz, neglijare, exploatare) trafic, migrație și repatrieri, după cum urmează:

 1. psiholog – grad profesional practicant;
 2. psiholog – grad profesional stagiar.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Psiholog – grad profesional practicant:
  • studii de specialitate:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie și atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică și/sau psihoterapie;
  • perfecționări (specializări):
   • atestat de liberă practică – treapta de specializare practicant;
  • abilități, calități și aptitudini necesare:
   • bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
   • nu este necesară;
  • desfășurarea activității după un program de lucru în schimburi/ture astfel încât să se asigure activitatea în regim de permanență (ziua, noaptea, sâmbăta, duminica, sărbători legale), în condițiile legii, conform regulamentului intern/ contractului colectiv de muncă aplicabil, deplasare în teren, ori de câte ori este necesar, disponibilitate la progiram prelungit în cazul muncii de teren.
 • Psiholog – grad profesional stagiar:
 • studii de specialitate:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie și atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psiholog stagiar în psihologie clinică și/sau în consiliere psihologică/ psihoterapie;
  • perfecționări (specializări):
   • atestat de liberă practică – treapta de specializare stagiar;
  • abilități, calități și aptitudini necesare:
   • bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
   • nu este necesară;
  • desfășurarea activității după un program de lucru în schimburi/ture astfel îlncât să se asigure activitatea în regim de permanență (ziua, noaptea, sâmbăta, duminica, sărbători legale), în condițiile legii, conform regulamentului intem/contractului colectiv de muncă aplicabil, deplasare în teren, ori de câte ori este necesar, disponibilitate la program prelungit în cazul muncii de teren.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2022, inclusiv: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 aprilie 2022, ora 10.00, proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază;
 • 26 aprilie 2022, ora 12.00, proba scrisă;
 • 29 aprilie 2022, ora 10.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2, județul Sibiu, telefon: 0269/232.066, interior 52/53, e-mail: resurseumane@dasib.ro.