Profesor


Școala Gimnaziala Chinteni
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Unitatea de învăţământ Școala Gimnazială Chinteni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 posturi de profesor, pe perioada determinată de maxim 24 de luni, în funcţie de graficul activităţilor proiectului PNRAS

Calendarul desfăşurării concursului
pâna în 29.09.2023 între orele 9.00-11.30 depunerea dosarelor de concurs la secretariat
29.09.2023, verificarea documentelor din dosare si afişarea rezultatului
02.10.2023 ora 14.00 termen de contestare
02.10.2023 – răspuns contestații
10.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi/sau practică
10.10.2023, ora 15.00 – afişare rezultat
11.10.2023, ora 15.00 – termen de contestare
12.10.2023, ora 10.00 – răspuns contestații
12.10.2023, ora 12.00 – interviu
12.10.2023, afisarea rezultatului la interviu şi afisarea rezultatului final

Condiţii generale de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) nu execute o pedeapsã prin care i-a fost interzisã exercitarea dreptului de a ocupa funcţia;
i) nu a comis infracţiuni prevãzute la art.1 al.2 din Legea 118/2019