președinte și 2 vicepreședinți ai AMEPIP


AMEPIP
Expiră in 2023-10-11


Anunt


Secretariatul General al Guvernului (SGG) organizează procesul de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.
Procesul de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al AMEPIP se desfăşoară în două etape:
a) evaluarea dosarelor de candidatură;
b) interviul.
Perioada de depunere a dosarelor de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea procesului de selecție a candidaților. Dosarele candidaților se depun la Registratura Secretariatului General al Guvernului, situată în Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, intrarea C, și prin email la adresa reforma9.pnrr@gov.ro.
Persoana care candidează pentru a ocupa funcţia de preşedinte sau pe cea de vicepreşedinte al AMEPIP trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii de pregătire şi experienţă profesională:
• să fie absolvent cu diplomă de studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, al administraţiei publice, managementului sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare;
• să îndeplinească condiţiile de vechime de cel puţin 10 ani de experienţă profesională în domeniul economic sau financiar, management sau juridic, dintre care cel puţin 7 ani în funcţii de conducere executivă în societăţi cu capital privat, în întreprinderi publice sau în funcţii de conducere în administraţia publică, perioadă în care a exercitat atribuţii de conducere sau supraveghere asupra unor întreprinderi publice.
Dosarul de înscriere a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv pentru cea de vicepreşedinte al AMEPIP trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
• cererea de înscriere, personalizată pentru funcția de președinte sau pentru cea de vicepreședinte al AMEPIP;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, documente care să ateste competențele în ceea privește cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;
• curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, cu menționarea funcției pentru care candidează;
• scrisoare de intenţie;
• cel puţin o scrisoare de recomandare de la angajatori anteriori;
• extras Revisal/copie după carnetul de muncă/copie după contracte de mandat/copie după adeverinţe care atestă experienţa profesională;
• documente/adeverinţă din care să rezulte experienţa în administrarea sau managementul unor societăţi din sectorul public şi privat;
• cazier judiciar;
• cazier fiscal;
• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
• formular – declarație publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.