PREOT DEFINITIV


sPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Expiră azi


Anunt


Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant, cu normă intreagă, pe durata nedeterminată de preot definitiv in cadrul Personalului Clerical.
I. Condiții specifice:
– diplomă de licență în teologie;
– vechime de 2 ani în activitatea bisericească după absolvirea studiilor superioare teologice;
– să aibă absolvit cursul de definitivare în funcție, organizat de cult.

II. Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente în xerocopie şi original:

 formular de inscriere la concurs (formularul tip va fi pus la dispozitia candidaților în momentul depunerii dosarului la Serv. R.U.N.O.S. – Biroul Personal);
 copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 copia certificatului de casătorie, sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (diplomă de bacalaureat și diplomă de licență, dovada absolvirii cursurilor de definitivat).
 copia carnetului de muncă, a adeverinţei/revisal eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei de susținere a probei scrise/probei practice);
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane (se eliberează de la Politie, cu cel mult 6 luni anterior datei de susținere a probei scrise/probei practice);
 i) curriculum vitae, model comun european;
 j) dosar cu şină;
 k) chitanţa de plată a taxei de concurs (80 lei).

III. Calendarul de desfasurare al concursului:
 14.09.2023 – 27.09.2023 – depunerea dosarelor, în intervalul orar 08,00 – 13,00;
 28.09.2023 – selecția dosarelor;
 28.09.2023 ora 16,00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidatilor;
 29.09.2023 pana la ora 16,00 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor;
 02.10.2023 pana la ora 16,00 – soluționarea și afișarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor;
 04.10.2023 ora 09,00 – proba scrisă (Amfiteatrul Maternitătii et. IV);
 04.10.2023 ora 16,00 – afișare rezultate proba scrisă;
 05.10.2023 pana la ora 16,00 – depunere contestații la proba scrisă;
 06.10.2023 pana la ora 16,00 – afișare rezultate soluționare contestații la proba scrisă;
 09.10.2023 ora 09,00 – proba de interviu (Amfiteatrul Maternitătii et. IV);
 09.10.2023 ora 16,00 – afișarea rezultatelor obținute la proba de interviu;
 10.10.2023 pana la ora 16,00 – contestații cu privire la rezultatele interviului;
 11.10.2023 pana la ora 16,00 – soluționarea și afișarea soluționării contestațiilor cu privire la interviu;
 12.10.2023 ora 16,00 – afișare rezultat final al concursului.

IV. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore;
Sunt declarati admisi la fiecare probă (proba scrisă si interviu) candidații care au obtinut minimum 50 de puncte;
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și interviu.
Anunțul de concurs se afișează la Pavilionul Administrativ al Spitalului Județean de Urgentă Bacău – Avizier din str. Spiru Haret, nr. 2, Bacău, pe portalul posturi.gov.ro precum și pe site-ul spitalului, www.sjubc.ro.