pompier


Ateneul național din iași
Expiră azi


Anunt


ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI
organizează
C O N C U R S
în vederea ocupării următoarelor posturi vacante
(contract de muncă pe perioadă determinată)
Șef formație de pompieri – 1 post
Pompier – 3 posturi
Conditii de participare șef formație de pompieri – 1 post
• studii medii
• atestat de absolvire a cursului de servant pompier
• vechime – minimum 5 ani în specialitatea postului
Conditii de participare pompier servant – 3 posturi
• studii medii
• atestat de absolvire a cursului de servant pompier
• vechime – minimum 1 an în specialitatea postului

Condiții de participare
Candidatul trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Dosarul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al institutiei;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea obligatorie a cursului de servant pompier;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului;
• cazierul judiciar;
• adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie ;
• aviz psihologic;
• curriculum vitae
Copiile după documentele solicitate sau vor fi prezentate însoțite de original, urmând a fi certificate „conform cu originalul” de secretarul comisiei de examinare.
Concursul se desfățoară în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarul de concurs va fi depus la secretariat până pe data de 29 septembrie 2023 , ora 14,00.
A. Concursul constă în următoarele etape succesive:
a) selectia dosarelor de înscriere;
b) proba practică
c) proba scrisă din bibliografia de concurs
c) interviu;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarati admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte din punctajul maximum de 100 de puncte.
B. Desfăsurarea concursului:
a) selecția dosarelor: 02.10. 2023
b) proba practică: 05.10. 2023, ora 10,00 la sediul Ateneului Național din Iași Str.Ion Creangă
c) proba scrisă: 09.10. 2023, ora 10,00 la sediul Ateneului Național din Iași Str.Ion Creangă nr.14
d) depunere contestații – 10.10.2023;
e) Interviul: 12.10.2023, ora 10,00 la sediul Ateneului Național din Iași Str.Ion Creangă nr.14
f) depunere contestatii interviu-13.10.2023.
g) afișare rezultate finale: 16.10.2023
C. Bibliografia:
a) Ordin 75/27.06.2019
b) Legea 307/12.07.2006
c) OMAI 163/28.02.2007
d) Legea 481/08.11.2004
e) OMAI 712/23.06.2005
f) OMAI 96/12.06.2016

Relații la Compartimentul Rresurse umane al Ateneului Național din Iași Str.Ion Creangă – 0740873503

Manager,
Andrei APREOTESEI